Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2017 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas skyrė:

Tapytojai Laimai Drazdauskaitei už ekspresyvų jautrumą spalvai ir individualiai trapią raišką vizualaus triukšmo kontekste (naujausios personalinės parodos: „Lūžio kartos mokytoja: Laima Drazdauskaitė“ M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje, 2016; „Mėlynas fontanas“ V. K. Jonyno galerijoje, Druskininkuose, 2017; „Avarinis išėjimas“ galerijoje „Meno parkas“, 2017);

Žurnalistei Virginijai Skučaitei už ilgametę Kauno istorinių įvykių bei faktų sklaidą dienraštyje „Kauno diena“ (leidinys „Kauno diena – 70 metų“ 2016; žurnalistiniai tyrimai įamžinant sovietų represijų aukas).

Poetei ir vertėjai Tautvydai Marcinkevičiūtei-Patackienei už jautrią poetinę esaties ir amžinybės sąsajų interpretaciją (Tautvyda Marcinkevičiūtė. „Mano poe(ma)ma“. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 2017; Sylvia Plath. „Rinktinė“. Iš anglų kalbos vertė Tautvyda Marcinkevičiūtė. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2017).

Tapytojai Rosandai Sorakaitei už iškalbią minimalistinę raišką ir veržlią parodinę veiklą (5 personalinės parodos 2015–2017 m. Klaipėdoje, Kaune, Jonavoje, Šiauliuose, dalyvavimas kylantiems menininkams skirtoje mugėje „Start“ Londone, 2016).

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2016 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas skyrė:

Architektei Loretai Janušaitienei – už novatorišką požiūrį į paveldosaugą, vykdant senosios architektūros renovacijos darbus (caro kareivinių komplekso Šančiuose išsaugojimas, vykdant didelę kvartalo modernizaciją; generolo Prano Vaičiuškos vilos rekonstrukcija Kačerginėje, Antano Gylio ligoninės renovacija);

Fotožurnalistui Artūrui Morozovui – už svarbių įvykių Europoje ir pasaulyje fiksavimą ir lietuviškos fotografijos mokyklos tradicijų tąsą;

Skulptoriui profesoriui Stasiui Žirguliui ir satyrikui poetui Rimantui Petrui Klusui – už gyvenimo nuopelnus.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2015 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas nusprendė skirti:

Žurnalistui operatoriui Laisviui Karveliui už sistemingai ugdomą profesionalumą ir kūrybinę brandą (2013 m. režisieriaus V. Ribaičio filmas „KVDT… ateinu“ apie Kauno valstybinį dramos teatrą ir Amžinybėn iškeliavusią aktorę Rūtą Staliliūnaitę; 2014 m. K. Bražiūno režisuotas dokumentinių novelių filmas „Atėjo … Sabas“ apie Lietuvos, Europos, pasaulio bei olimpinį čempioną, krepšininką Arvydą Sabonį; 2014 m. režisieriaus A. Stonio filmas „Avinėlio vartai“ apie krikšto ištakas);

Poetei Erikai Drungytei už išskirtinai ryškų metų pasiekimą (eilėraščių rinkinys „Patria“ („Kauko laiptai“, 2015));

Kompozitorei Giedrei Dabulskienei už savitą jauno žmogaus kūrybinį proveržį (2015 m.: „Dūno“ tenorui ir fortepijonui; „Gradus et marem“ fleitai, violončelei ir fortepijonui pagal M. K. Čiurlionio fotografijas; „Ave, Maria“ mišriam chorui ir vargonams; „Bagatelė“ klarnetui ir fortepijonui; „Vakaras jūroj“ (žodžiai S. Nėries) mišriam chorui arba ansambliui; muzika Kauno lėlių teatro spektakliui „Ąžuolo vaikas“).

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2013 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 2000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Rašytojui Algimantui Mikutai už eilėraščių rinkinį „Keltininkas“, Levo Tolstojaus religinės filosofijos ir etinės minties knygos „Gyvenimo kelias“ vertimą bei populiarių dainų tekstus.

Dailininkei tekstilininkei Linai Jonikei už 2013 m. kūrybinius pasiekimus, įgyvendintus Lietuvoje ir užsienyje.

Operatoriui Stasiui Dargiui už videoapybraižas apie Kauno menininkus ir istorinį filmą „Lituanica nemari atminties šviesoje“ (apie Steponą Darių ir Stasį Girėną).

Jaunajai fotomenininkei Mildai Kiaušaitei už ryškų kūrybinį debiutą ir menotyrinius tekstus.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2012 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas nusprendė skirti:

Dailininkei Birutei Sarapienei už aktyvią kūrybinę veiklą;

Muzikologei Kristinai Mikuličiūtei-Vaitkūnienei už knygą „Antanas Kučingis. Laiškai, dokumentai, atsiminimai“ (2012);

Rrašytojui Donaldui Kajokui už romaną „Ežeras ir kiti jį lydintys asmenys“ (2012).

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2011 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Architektui Gintautui Natkevičiui už darbus Kaune ir Kauno raj. (Kauno oro uosto keleivių terminalas (2008), gyvenamas namas ūkininko sodyboje, Pociūnų km., Kauno raj. (2010), gyvenamas namas Braškių g. Kaune (2011);

Tapytojai Aušrai Barzdukaitei-Vaitkūnienei už svarų indėlį į šiuolaikinės dailės gyvenimą;

Fotomenininkui Vytautui Pletkui už nuotraukų ciklą „Skaudėjimai“ ir fotoalbumą „Tiltai“.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2010 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Poetui Robertui Keturakiui už poezijos knygą „Nuprausti mėnesienos“.

Skulptoriui Leonui Striogai už pastarųjų metų kūrybinius pasiekimus, už per metus surengtas devynias personalines parodas.

Fotomenininkui Mindaugui Kavaliauskui už albumą „Kražių portretas“ ir kūrybinius projektus.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2009 m. gruodžio 21 d. posėdyje Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Kompozitoriui Algimantui Kubiliūnui už profesionalią muzikinę veiklą ir gyvybingą jos raišką. 

Rašytojai Dovilei Zelčiūtei už knygą „Klaidinantys judesiai“ ir žodžio bei vaizdo sąsajas pastarojo meto Lietuvos fotomenininkų darbuose. 

Aktoriui, skaitovui Petrui Venslovui už skaitovo programas, skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui ir ilgametį profesionalų gimtojo meninio žodžio puoselėjimą.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2008 m. Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Romui Juškeliui - fotomenininkui už fotografijų albumą "Kauno pasakojimai" ir savitą žvilgsnį į miestą jame;

Aleksandrui Rubinovui - Kauno kamerinio teatro aktoriui už pagrindinius vaidmenis spektakliuose "Lisistratė" ir "Hitleris ir Hitleris";

Autorių kolektyvui (Rymantei Gudienei, Liudai Marijai Perevičienei ir Laimutei Adomavičienei) - architektėms už Kauno valstybinės filharmonijos pastato rekonstrukcijos projektą.

***

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2007 m. gruodžio 20 d. posėdyje Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Dr. Marijai Matušakaitei - menotyrininkei už  nuoseklius ir autoritetingus  Lietuvos  meno tyrinėjimus ir 2007 m. išleistą knygą „Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio“.

Birutei Letukaitei - Kauno šokio teatro  „Aura“ direktorei ir meno vadovei už  2007 m. kūrybinius pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.

*** 

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2007 m. gegužės 9  d. posėdyje Kauno meno kūrėjų asociacijos premijas, įteikiant po 1000 litų ir diplomą, nusprendė skirti:

Vladui Vaitkevičiui - rašytojui  už eilėraščių rinktinę „Šešėly krintančios žvaigždės“, 2006.

Liudui Gustainiui - rašytojui už romaną „Kaip ir anuomet“, 2006.

Aleksui Dabulskiui - rašytojui už epigramų knygą „Trys po šimtą, arba Trejos devyniasdešimt devynerios“, 2006.

***

Kauno savivaldybės remiamos meno kūrėjų asociacijos taryba 2006 metų vasario mėnesį paskyrė 1000 litų premijas ir diplomus:

Vidmantui Bartuliui - kompozitoriui už koncertą dviem smuikams ir simfoniniam orkestrui, oratoriją “Kelias”, simfoniją “Sodas”.  

Jurgiui Gimberiui - rašytojui už humoreskų rinkinį „Meilė bei kiti fundamentalieji mokslai“.

Romualdui Požerskiui - fotomenininkui už fotografijų albumą “Atminties sodai”.  

Ritai Preikšaitei - Muzikinio teatro solistei už Karmen vaidmenį Ž.Bizė operoje “Karmen”, pastatytoje Kauno muzikiniame teatre.  

Algimantui Sprindžiui - architektui už Prisikėlimo bažnyčios atstatymo projektą.

*** 

Kauno savivaldybės remiamos meno kūrėjų asociacijos taryba 2004 metų gruodžio 30 d. posėdyje paskirstė 1000 litų premijas:

Gražinai Janulytei-Bernotienei  – architektei už Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus rekonstrukciją;

Antanui Jusevičiui  – skulptoriui už 2004 metų iškiliausius darbus;

Gintarui Varnui – režisieriui už spektaklį „Nusikaltimas ir bausmė" pagal F. Dostojevskį.

*** 

Kauno meno kūrėjų asociacijos taryba 2004 m. sausio 12 d. posėdyje paskyrė pirmąsias 1000 litų premijas:

Autorių kolektyvui (Daliai Draugelienei, Nijolei Lukšionytei-Tolvaišienei, Raimondai Kogelytei-Simanaitienei) už knygą "Kauno dailininkai. Pėdsakai laike", 2003.

Aleksandrui Macijauskui – fotomenininkui už knygą "Fotografijos rinktinė", 2003.

Viktorui Rudžianskui  – rašytojui, žurnalistui už pokalbių ir esė knygą apie kunigą ir poetą Ričardą Mikutavičių "Gyvenęs ir mūsų gyvenimus", 2003.

 

*) informacija parengta pagal MKA pateikiamus duomenis