TARP MIESTO IR OBJEKTŲ SAVININKŲ INTERESŲ 5

Pagal KAUET 2008 04 09 protokolą
www.kamane.lt, 2008-04-19

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba (KAUET) balandžio 9 d. svarstė paminklo kunigui Antanui Mackevičiui pastatymo galimybes, daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g.10 techninį projektą ir K.Donelaičio g.33 pastato rekonstrukcijos ikiprojektinius pasiūlymus. Pirmininkavo Gintaras Prikockis.

 

1. Paminklo kunigui Antanui Mackevičiui pastatymo galimybių nagrinėjimas.

 

G.Prikockis: Savivaldybės prašymu turime išnagrinėti kunigo A.Mackevičiaus paminklui siūlomas vietas. Siūlau du būdus: nagrinėti vietas šiame posėdyje arba aptarti interneto erdvėje.

 

J.Kančienė: Paminklų bus ir daugiau, todėl manau, jog reikia pristatyti.

 

E.Barzdžiukas: Čia pažymėtos tiesiog neužstatytos vietos, kuriose galėtų atsirasti ir pastatų.

 

G.Prikockis: Galime prašyti savivaldybės pateikti mums medžiagą – referuoti, pristatyti. Reikėtų skirti šiam reikalui atskirą posėdį.

 

E.Barzdžiukas: Tai yra miesto dailininko darbas.

 

A.Steponavičius: Interneto erdvėje jau yra dvi solidžios nuomonės. Tie ekspertai galėtų dalyvauti ir parenkant vietas paminklams.

 

G.Prikockis: Siūlau balsuoti. Kas už tai, kad būtų paskirtas atskiras posėdis šiems klausimams spręsti ir prašoma pristatyti parinktas vietas?

 

Balsavo: už – 13 ekspertų (vienbalsiai).

 

NUTARIMAS: Prašyti savivaldybės pristatyti numatytas paminklams vietas atskirame KAUET posėdyje.

 

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g.10 techninis projektas (projektuoja "Jungtinių pajėgų projektai", užsakovas – AB “Spindulys”). Pakartotinis svarstymas.

 

G.Prikockis: Pirmą kartą projektas svarstytas 2008-01-15. Buvo nutarta „pasiūlymams nepritarti, darbą, pataisytą pagal ekspertų išvadas, pristatyti pakartotinai“. Esmingiausios pastabos buvo šios: tūris per didelis, reikia jį skaidyti, per didelė masė, trūksta plastikos, primena administracinį pastatą, programa per didelė. Pagrindinis pasiūlymas -- skaidyti tūrį.

 

A.Kaušpėdienė: Pristatome antrą kvartalo suplanavimo variantą. Atsižvelgėme į pastabas dėl tūrio monotoniškumo, plastikos stokos, garažų su keltuvais.

 

Šalia esančio viešbučio rekonstrukcijos darbai jau vyksta. Abu projektai glaudžiai susiję, turi bendrą garažą. Esame smarkiai apriboti suderinto detaliojo plano. Orientuojamės į reiklesnį visuomenės sluoksnį, tad siūlysime aukščiausios klasės apdailą.

 

Vasario mėnesį bandėme sulaužyti detaliojo plano strategiją, atverdami rytų -- vakarų kryptis. Pagrindinis minusas – naujas detalusis, kurio derinimas užims apie pusę metų. Insoliacijos prasme taip pat yra trūkumų – potamsiai šešėliuoti kiemai. Todėl grįžome prie detaliojo plano schemos – pagrindiniai tūriai išlieka, reglamentai apkarpyti. Siekiame kokybės, ne kiekybės.

 

Aukštis – 22 m prie gatvės, kieme – 28 m (leidžiamas – 30 m). Naujas tūrio skaidymas. Intensyvumas sumažėjo iki 3,2. Laiptinėse numatyta daugiau butų nei anksčiau. Turime dvi žalias zonas – kiemą ir terasą ant stogo. Butų suplanavimo įvairovė milžiniška – butus galima sujungti ar išskirti, yra galimybė ant stogo atsitverti terasas. Apdaila nebus monotoniška – kiekvienas iš trijų tūrių turės savo bruožų.

 

Skaidriais tūriais makete demonstruojame kvartalo galimybę plėtotis. Diskretiškai elgiamės technikos mokyklos kiemo atžvilgiu.

 

Sklypo plotas – 4212 m²,

sklypo užstatymo plotas – 2641 m² (tankis – 63 %, leidžiamas – 70 %),

bendras pastato plotas – 16 437 m²,

bendras statybinis tūris – 62601 m³,

antžeminės pastato dalies plotas – 13 638 m²,

pastato aukštis – 7 - 9 aukštai (22,0 – 28,3 m), leidžiamas – 22 – 30 m,

intensyvumas – 3,2 (leidžiamas – 4,2),

iš viso: 132 butai, vidutiniškai po 64,86 m² (1, 2, 3 kambarių),

butų bendras plotas – 8562,05 m²,

viešbučio garaže 48 vietos,

gyventojų garažas: 124 vietos po pastatu, 13 vietų kieme,

želdinių skveras apie 504 m² (44% sklypo neužstatytos dalies),

stogo terasa su vaikų žaidimų aikštele – 548 m.

 

PASISAKYMAI

 

G.Balčytis: Pritariu pateiktam sprendimui – geriau išspręsta automobilių statymo problema , kiemas tapo nepravažiuojamas. Tūris prie Gedimino gatvės tapo paprastesnis ir geresnis. Kelia nerimą plastika, primenanti stambiaplokščius daugiabučius. Rekomenduoju autoriams peržiūrėti fasadų spalvas, architektūriniai sprendimai galėtų būti ramesni ir subtilesni, fasadų plastika įdomesnė.

 

E.Barzdžiukas: Pritariu G.Balčyčiui – autoriai rimtai padirbėjo. Bet intensyvumas liko didelis – 3,2. Pritariu pirmam iš pristatytų variantų. Pageidautina, kad tūriai prie Gedimino gatvės būtų plastiškesni, o mastelis smulkesnis.

 

N.Blaževičienė: Pritariu planiniam funkciniam komplekso sprendimui. Erdvine prasme tūriai turėtų būti plastiškesni, o spalvos santūresnės. Neracionalu tiek ploto atiduoti laiptinėms. Pritariu dėl žalių terasų. Gedimino gatvės fasado norėtųsi konseptualesnio, labiau subalansuotų proporcijų. Plėtros kryptis teisinga.

 

A.Kančas: Principiniams sprendimams pritariu. Ritmika ir dalijimas yra teisingi. Siūlau paieškoti Gedimino gatvės fasadų, tūrio dalijimo galimybių.

 

J.Kančienė: Gedimino gatvės tūris šiurkštokas, ypač atmetus perspektyvinius tūrius šonuose. Reikėtų daugiau dėmesio skirti raiškesnei fasadų kompozicijai, kuri yra sausoka ir neįdomi. Projekto plėtotei kliūčių nematau.

V.Kuliešius: Palyginti su ankstesniu sprendimu, tai žingsnis į priekį tiek funkcine, tiek gyvenimo kokybės prasme. Pozityvus būtų mansardinio aukšto atsiradimas. Fasadų skaidymo mastelis turėtų artėti prie aplinkinio užstatymo mastelio. Formuoti raiškų aukštujų pastato dalių siluetą. Reikėtų skaidyti pastato tūrį palei Gedimino gatvę.

 

V.Merkevičius: Automobilių problema išspręsta gerai. Butai suplanuoti logiškai, insoliacija išsprendžiama. Statinio tūrių skaidymas pagerėjo.

Rekomendacijos: Gedimino gatvės tūrį reikėtų skaidyti, priartinant prie aplinkinio užstatymo. Norėtųsi, kad gyventojams būtų suteikta daugiau patogumo – viešų erdvių, bendrų lodžijų, apželdintų terasų ir pan. Patariu atkreipti dėmesį į priešgaisrinius reikalavimus dėl žmonių evakuacijos per lodžijas. Tai gali paveikti architektūrinius sprendinius.

 

J.Minkevičius: Palyginti su pirmu variantu, projektas patobulintas. Kyla abejonių dėl tūrio architektūrinės kokybės, taip pat ir dėl gyvenimo kokybės. Svarbus ir fasado sprendimas. Bet detaliojo plano sprendinius atitinka. Siūlau iš esmės sprendimui pritarti, jei bus patobulintas Gedimino gatvės tūris.

 

A.Miškinis: Tūrių kompozicija kvartalo viduje abejonių nekelia. Tūris Gedimino gatvėje yra būdingas visuomeniniams objektams, ne gyvenamiesiems, architektūra pernelyg standartinė. Kontrastuoja su aplinkiniais statiniais. Dėl pastato vietos (miesto centre) bent į Gedimino gatvę atsuktas fasadas galėtų būti raiškesnis, o pats tūris suskaldytas ir žmogiškesnis.

 

R.Palys: Per didelis tūris prie Gedimino gatvės, tūris kieme – per šiurkštus. Eskizinis variantas daug geresnis – iš principo kitoks mąstymas. Čia prie Gedimino gatvės siūlomi du tūriai yra stereotomija. Pateiktam variantui nepritariu.

 

G.Prikockis: Man atrodo, kad galėtų būti įgyvendinamas eskizinis variantas, nes užstatymo zoną detaliajame galima derinti ir techninio projekto derinimo metu (numatyta teritorijų planavimo įstatymo pakeitime). Dabar gi tūris prie Gedimino g. kelia abejonių.

 

R.Raslavičius: Sprendiniams pritariu su pastabomis:

* nors intensyvumas atitinka detaliojo plano rodiklius, aukštis kelia abejonių;

* Gedimino gatvės fasadas yra per daug masyvus, monolitiškas, palyginti su esamais kvartalo statiniais. Patartina fasadą ar patį tūrį skaidyti, ieškant deramo santykio su esamu Naujamiesčio užstatymu.

 

A.Steponavičius: Vertinant iš urbanistinių pozicijų, aukštingumas yra per didelis. Neįtikina insoliacija kaimynams. Nauja architektūra turi išaugti iš vidaus, suplanavimo. Gedimino gatvės tūrio morfologija svetima Naujamiesčiui. Ar būtina išskirti pirmą aukštą? Gedimino g. tūris turėtų būti kontekstualesnis ir ryškesnės architektūros. Bet pasitikiu autoriais, pritariu projektui.

 

NUTARIMAS

 

2. Daugiabučio gyvenamojo namo Gedimino g.10 techniniam projektui pritarti ir rekomenduoti atliekant tolimesnius darbus atsižvelgti į ekspertų pastabas:

2.1. Gedimino gatvės fasadas yra per daug masyvus, monolitiškas. Patartina fasadą ar patį tūrį skaidyti, ieškant deramo santykio su esamu Naujamiesčio užstatymu (13 ekspertų).

2.2. Rekomenduojame autoriams peržiūrėti fasadų spalvas (2 ekspertai).

2.3. Vertinant iš urbanistinių pozicijų, aukštingumas yra per didelis (2 ekspertai).

2.4. Galėtų būti plėtojamas eskizinis variantas (2 ekspertai).

2.5. Norėtųsi, kad gyventojams būtų suteikta daugiau patogumo – viešų erdvių, bendrų lodžijų, apželdintų terasų ir pan. (1 ekspertas).

2.6. Reikėtų atkreipti dėmesį į priešgaisrinius reikalavimus dėl žmonių evakuacijos per lodžijas (1 ekspertas).

2.7. Pozityvus būtų mansardinio aukšto atsiradimas (1 ekspertas).

2.8. Siūlome formuoti raiškų aukštuminių pastato dalių siluetą (1 ekspertas).

 

3.Administracinės paskirties pastato patalpų rekonstravimo ir naujos statybos priestatų K.Donelaičio g. 33 ikiprojektiniai pasiūlymai (autorius - Ž.Radvilavičius, užsakovas – UAB “Invalda Real Estate”). Pakartotinis svarstymas.

 

 

G.Prikockis: Objektas svarstomas antrą kartą. Perskaitysiu praėjusio posėdžio nutarimą:

„Pateiktam projektui nepritarti, tolimesniame darbe atsižvelgti į pareikštas pastabas:

1.1. Pateikti platesnį urbanistinį kontekstą (8 ekspertai).

1.2. Respektuoti A.Sprindžio projektuoto administracinio pastato architektūrą, paliekant pagrindinį įėjimą senoje vietoje (6 ekspertai).

1.3. Didinti projektuojamo priestato aukštingumą (6 ekspertai).

1.4. Priestatas turėtų kontrastuoti su esamu pastatu arba derėti su juo (6 ekspertai).

1.5. Atkurti buvusią K.Donelaičio gatvės užstatymo liniją (3 ekspertai).

1.6. Būtina keisti detalųjį planą (3ekspertai).

1.7. Neleistina požeminio garažo invazija į K.Donelaičio gatvę (3 ekspertai).

1.8. Labai sudėtinga patekti į garažus, reikėtų sprendinius taisyti (3 ekspertai).

1.9. Projektuojamas priestatas gali būti ir vienaaukštis (1 ekspertas)“.

 

Ž.Radvilavičius: Pirmoje taryboje pristatėme vieno aukšto statinį. Šiame darbo etape stengėmės atsižvelgti į ekspertų pastabas. Siūlome statyti 4 aukštų kampinį statinį, akcentuojant sankryžą. Pagrindinio įėjimo vietą palikome seną, išsaugojome ankstyvesnę funkcinę schemą. Dabar garažą projektuojame po priestatu, į jį patenkama iš pravažiavimo.

 

Nusprendėme derintis prie esamos architektūros, priestatą atskirti spalva, kad sena akivaizdžiai skirtųsi nuo naujo. Kampinis tūris atitrauktas nuo pastato.

Be šio varianto, siūlome dar vieną – visą priestatą statyti dviejų aukštų (iš tiesų 2,5 aukšto). Tada bus reikalinga oro kondicionavimo sistema arba langai bus nevarstomi.

 

PASISAKYMAI

 

A.Steponavičius: Abu pateikti variantai beveik lygiaverčiai. Manau, dviejų aukštų pastatų K.Donelaičio gatvėje projektuoti nevalia, todėl pritariu 4a. priestatui. Manau, kad spalvos panaudotos pozityviai. Reikia ryškesnio architektūrinio sprendimo.

 

R.Raslavičius: Darbas nuo praėjusio karto patobulėjo. Pritariu 4 aukštų priestato plėtrai, aukštinant tūrį iki 5 aukštų arba sulyginant su esamu foniniu pastatu. Gerai, kad naujas priestatas atskirtas spalva, bet proporcijų santykis taisytinas. Siūlau nekartoti pagrindinio pastato fasado elementų ar skaidymo proporcijų. Rekomenduotina priestatą projektuoti kito medžiagiškumo ar spalvos.

 

G.Prikockis: Poslinkis pozityvus. Bet taisytinas pjedestalo santykis su 3a. tūriu.

 

R.Palys: Siūlau „L“ raidės kompoziciją – mintis turi išlikti. Nors galėtų būti ir bokštas, žymintis sankryžą. Naujas statinys turėtų būti skirtingos estetikos, kontrastuojantis su A.Sprindžio architektūra, suteikiantis K.Donelaičio gatvei raiškos. Atskiras tūris turėtų būti be cokolio, nelipdyti jo prie esamo pastato. Pateiktas pasiūlymas neraiškus, siūlau pristatyti dar kartą.

A.Miškinis: KAUET turėtų teikti pirmenybę miesto formavimo interesams, o ne savininkams, įsikūrusiems pastate. Pateikti pasiūlymai – geras poslinkis į priekį. Nė vienam iš pateiktų variantų kol kas pritarti negalima, nors abu turi privalumų, bet gal daugiau trūkumų. Patrauklus 2 aukštų priestato pasiūlymas. Tolesnei plėtrai vis dėlto galėtų būti priimtinas vienodo aukščio tūris priekyje, nes jis labiau subalansuotas ir atitinka kitos K.Donelaičio gatvės pusės užstatymą.

 

J.Minkevičius: Mokyti projektuoti – ne mūsų uždavinys. Nepripažįstu jokių savininkų nuomonių, kai svarstome miesto reikalus. Iš principo pasiūlymas nepriimtinas. Jokios naujos minties. Kompromiso ieškojimas čia netinka.

V.Merkevičius: Pritariu J.Minkevičiaus nuomonei. Taikytis prie piliastrinės A.Sprindžio architektūros – neteisingas kelias. Galėtų atsirasti įstriža linija – sukeltų intrigą. Sklypo kampe sankryžoje galėtų atsirasti statinys – kaip skulptūra, laisvas, amorfinis. Siūlau ne derintis, o kontrastuoti su esama architektūra.

 

V.Kuliešius: Matau du plėtros būdus – arba ieškoti proporcijų ir derintis prie esamo pastato, arba eiti kontrasto keliu. 4 aukštai – bloga proporcija, turėtų būti 3 arba 5. Kontrastingas priestatas nesuardytų A.Sprindžio pastato, o priešingai – išryškintų.

 

J.Kančienė: Kaip ir praėjusį kartą, aplinka nepristatyta. Priimtinesnis atrodo 2,5 a. priestatas. Jis nėra savarankiškas pastatas, o turi papildyti esamą kompoziciją. Aukštesnysis variantas atrodo kaip atskiras statinys, spaudžiamas į ankštą sklypą. Pritariu drąsiau mąstančiųjų nuomonei, kad reikėtų ieškoti ekstravagantiškesnio ir drąsesnio sprendimo.

 

A.Kančas: Tai svarbi ir matoma vieta. Naujas tūris turėtų būti savarankiškas. Norėtųsi architektūrinio įvykio, o ne remonto ar priestato. Geresnis man atrodo 2,5 a. tūris, galėtų būti berėmio stiklo. Siūlau pristatyti variantą su atskirai stovinčiu tūriu kampe, gal originalios architektūros bokštu.

 

N.Blaževičienė: Pasiūlymas truputį geresnis nei praėjusį kartą, nors principas ne kaunietiškas, asocijuojasi su Kalinino pr. architektūra. Siūlau plėtoti kampo tūrinį užstatymą – tūrį formuoti nepakeliant nuo grindinio, keisti tūrio proporciją jį ilginant, drąsiai ieškoti tūrio formos ir pasiūlyti variantus dar kartą.

 

E.Barzdžiukas: Kelių tolesnei plėtrai yra daug. Tai galėtų būti apversta „L“ kampe su peršviečiama apačia. Kampą reikia pabrėžtii. Esamos proporcijos taisytinos. Pritarčiau 5 arba 7 aukštų tūriui A.Mickevičiaus ir K.Donelaičio gatvių kampe. Statinio estetika turėtų kontrastuoti su esamu pastatu.

 

G.Balčytis (nuomonę raštu perskaitė G.Prikockis): Pateiktas sprendimas šiek tiek schematiškas ir formalus. Pritarčiau aukštesniam kampo užstatymui. Siūlyčiau paaukštinti projektuojamą statinį iki esamo statinio aukščio. Fasadų išraiška neturėtų formaliai atkartoti esamo statinio.

 

NUTARIMAS

 

3. Administracinės paskirties pastato patalpų rekonstravimo ir naujos statybos priestatų K.Donelaičio g. 33 ikiprojektiniams pasiūlymams nepritarti.

 

Rekomenduoti projektą pristatyti dar kartą, atsižvelgus į ekspertų pateiktas pastabas:

3.1. Siūlome neatkartoti pagrindinio pastato fasado elementų ar skaidymo proporcijų. Rekomenduotina priestatą projektuoti kito medžiagiškumo ar spalvos (13 ekspertų).

3.2. Manome, kad naujas statinys turėtų būti skirtingos estetikos, kontrastuoti su A.Sprindžio architektūra (12 ekspertų).

3.3. Siūlome plėtoti kampo tūrinį užstatymą ir ieškoti naujų, išraiškingų formų ( 7 ekspertai).

3.4. Rekomenduojame paaukštinti projektuojamą statinį iki esamo statinio aukščio (4 ekspertai).

3.5. Manome, kad pateikto 4 a. priestato proporcijų santykis su A.Sprindžio pastatu taisytinas (5 ekspertai).

3.6. Rekomenduojame žemesnio (2,5 aukšto) priestato variantą (6 ekspertai).

3.7. Pritariame 4 aukštų priestato plėtrai (4 ekspertai).

 

Parengė Jūratė Merkevičienė 


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*