KAUNO MIESTO ALEKSOTO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2014–2020 METŲ INVESTICINĖ PROGRAMA (Projektas)

Aleksotas. Fotogr. V. Stanaitis. 2010 m.

Kauno miesto taryba š.m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-373 pritarė Kauno miesto savivaldybės dalyvavimui rengiant ir įgyvendinant Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų integruotų teritorijų vystymo programas bei jų bendrajam finansavimui. 

Tikslinių teritorijų ribos sutampa su minimų seniūnijų ribomis. Integruotos teritorijos vystymo programas numatyta įgyvendinti  Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijų teritorijose, jose įvardinti investiciniai projektai tampriai siejasi ir su kitomis Kauno miesto savivaldybės strateginiuose dokumentuose patvirtintomis priemonėmis, numatytomis įgyvendinti susijusiose teritorijose. Programų projektai parengti konsultuojantis su institucijomis ir vietos bendruomenėmis.

 

KAUNO MIESTO ALEKSOTO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS KOMPLEKSINĖS PLĖTROS  2014–2020 METŲ INVESTICINĖ PROGRAMA (Projektas)

ĮVADAS

Kauno miesto Aleksoto seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos (toliau – programa) paskirtis – tinkamai valdyti urbanistinės plėtros procesus Aleksoto seniūnijoje, atnaujinant su problemomis susiduriančią seniūnijos viešąją infrastruktūrą, gerinti gyvenimo kokybę, sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams buvusių pramoninių teritorijų erdves, didinant teritorijos investicinį patrauklumą bei tarptautinį konkurencingumą, sudarant sąlygas mokslo ir inovacijų plėtrai.

Programa parengta vadovaujantis:

Rengiamos 2014-2020 Nacionalinės plėtros programos  horizontaliuoju prioritetu „Regionų plėtra“, kuriam pasiekti numatomi du tikslai: užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą bei didinti teritorinę sanglaudą tarp regionų ir jų viduje, kur pagal pastarąjį numatomos įgyvendinti kompleksinio pobūdžio (URBAN tipo) priemonės.

Kauno regiono plėtros iki 2020 m. planu, patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužes 25 d. sprendimu Nr.1;

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-242

Kauno miesto savivaldybės 2005 – 2015 m. strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-10, atnaujinto Kauno miesto tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9;

Kauno miesto savivaldybės 2010 - 2012 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-10;

Kauno miesto savivaldybės 2013 - 2015 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-106;

Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo „Viešųjų paslaugų pasitenkinimo indekso nustatymas“, kuris vykdytas 2013 metais, rezultatais.

Įgyvendinant programą numatoma kompleksiškai plėtoti Aleksoto seniūnijos teritoriją atgaivinant buvusias pramonines teritorijas, neefektyviai išnaudotas ir visuomenės poreikiams nepritaikytas viešąsias erdves, atnaujinant viešąją infrastruktūrą, vykdant urbanistinės infrastruktūros plėtrą, optimaliai ją pritaikant verslo, mokslo ir technologijų plėtrai, gyventojų ir miesto svečių poreikiams.

Programa siekiama spręsti Aleksoto seniūnijos teritorijoje  esančias problemas, siekiant pašalinti jų buvimo priežastis, dėl kurių teritorija susiduria su specifinėmis plėtros problemomis, kas trukdo didinti teritorijos konkurencingumą, ekonomikos augimą ir užtikrinti gyvenamosios vietos patrauklumą.

Kompleksiškai plėtojant teritoriją padidės jos patrauklumas, gerės gyvenimo kokybė, teritorija taps patrauklesnė verslui ir investicijoms, padidės nekilnojamojo turto vertė atnaujintoje teritorijoje. 

ALEKSOTO SENIŪNIJOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖS PAGRINDINIAI DUOMENYS

 Aleksoto seniūnijos socialinės ir ekonominės aplinkos analizei naudojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiami statistiniai rodikliai, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Aleksoto seniūnijos  pateikta informacija.

Aleksoto seniūnija apima pietvakarinę  Kauno miesto dalį kairiajame Nemuno krante Ją sudaro Aleksoto, Fredos (Žemosios ir Aukštosios),  Julijanavos, Jiesios, Narsiečių, Naugardiškės, Tirkiliškių, Kazliškių, Yliškių, Linksmadvario, Marvelės, Kazliškių bei I ir II Birutės dalys. Seniūnija išsidėsčiusi Nemuno slėnio aukštutinėje ir žemutinėje terasose. Abi seniūnijos dalis jungia Veiverių, Jiesios plentai, Europos prospektas, geležinkelis bei  funikulierius. Nuo kitų miesto dalių seniūnija atskirta Nemuno upe ir Jiesios bei Marvelės upeliais su giliais slėniais. Į seniūniją iš kitų miesto dalių galima patekti Vytauto Didžiojo, M.K. Čiurlionio, J. Radzinausko tiltais per Nemuną bei tiltu per Jiesią. Aleksoto pakraščiu eina Kauno - Šeštokų geležinkelis, bei Kauno tvirtovės geležinkelis iš Ž.Fredos į aukštutinę terasą.

Aleksotas įkurtas 1408 metais. Jis buvo žinomas Svirbigalos pavadinimu, kilusiu  nuo Svirbės upelio (jis yra po Veiverių gatve). Po 1795 metų padalinimo vietovė kartu su  Užnemune buvo  priskirta Prūsijai, vėliau – Varšuvos kunigaikštystei, dar vėliau Lenkijos karalystei Rusijos sudėtyje. Čia galiojo skirtingi įstatymai bei kalendorius, nei kitoje Nemuno pusėje, Kaune, kuris buvo Rusijos imperijos Šiaurės Vakarų krašto dalis.  Aleksote 19  a. pabaigoje buvo pastatyta dalis Kauno tvirtovės komplekso – štabas, centrinis įtvirtinimas, tiekimo sandėliai, fortai.  Aleksoto senoji dalis, 54 ha,  buvo prijungta prie Kauno 1919 m., likusi dalis – 1931 m. 1915 m. įrengtas  Aleksoto aerodromas, tarpukario metais Aleksote buvo pradėtas kurti Vytauto Didžiojo universiteto kompleksas  (pastatyti Fizikos-Chemijos fakulteto rūmai, deja, sugriauti karo metais, įrengtas Kauno botanikos sodas).

 Aleksoto seniūnijos teritorija 24 kv. km., tai sudaro  15,3%  Kauno miesto teritorijos. Aleksoto funkcinė struktūra – monofunkcinė: didžiausia dalis užstatyta mažaaukščiais gyv. namais, dalis -daugiaaukščiais gyv. namais (išsiskiria naujasis „Fredos miestelis“). Aleksote yra kultūrinės - rekreacinės teritorijos (VDU Kauno botanikos sodas, Naugardiškių, Antakalnio parkai), komercinės teritorijos (garsi Aleksoto turgavietė, prekybos centrai ir sandėliai), visuomeninės teritorijos (VDU Muzikos akademija, MTP „Technopolis‘), nemažą  dalį užima pramoninės teritorijos, dalis jų – apleistos. Aleksote yra 2  veikiantys aerodromai. Teritorijoje yra žydų kapinės H. ir O. Minkovskių g, Seniavos kapinės, rusų karo belaisvių, Fredos bei senosios Aleksoto kapinaitės. 

Aleksotas -   verslo, mokslo,  kultūros ir rekreacijos centras, patogus gyvenamasis rajonas, komercinių objektų vieta. Jame yra  daug potencialių plėtros  teritorijų, kol kas netinkamos paskirties ar apleistų dabar  (pramoninių, sandėlių  teritorijų, kurioms reikalinga konversija, dykrų).

Aleksoto svarbiausios  esamos ir potencialios viešosios erdvės:

Aleksoto funikulierius  ir apžvalgos aikštelė, iš kurios puikiai matosi Kauno senamiestis ir centras;

VDU Kauno botanikos sodas - mėgiama poilsio, ekskursijų bei švenčių vieta;

S. Dariaus ir S. Girėno aerodromas – aviacijos, kitų techninių sporto šakų renginių vieta;

Kauno tvirtovės statiniai, dabar nepritaikyti lankymui, bet po konversijos gali būti tinkami lankyti, kaip pažintinis objektas;

Gyventojų skaičius - 21168 gyventojai, tai sudaro 6,4% Kauno m. gyventojų. Gyventojų tankumas seniūnijoje 2,4 karto mažesnis už Kauno m. gyventojų tankumą.

Aleksoto seniūnijoje registruotų bedarbių skaičius 2012 01 01  - 594, tai  2,86 % Kauno m. bedarbių. Registruotų bedarbių santykis su darbu aprūpintais gyventojais Aleksoto seniūnijoje 2012 m. pradžioje buvo 4,53 proc.  (Kauno mieste – 9,7 proc.).

Seniūnijos teritorijoje yra:

VDU padaliniai – Muzikos akademija ir Kauno botanikos sodas, Divizijos generolo S. Raštikio  kariuomenės mokykla, 2 vidurinės mokyklos, 1 pradinė mokykla, 4 vaikų darželiai-lopšeliai, 3 pirminės sveikatos priežiūros centrai, 4 - V. Kudirkos bibliotekos filialai, katalikų Šv. Kazimiero bažnyčia. Gyventojų nuomonės tyrimas rodo, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugos netenkina vietos gyventojų  (trūksta vaikų darželių-lopšelių).

Seniūnijos teritorijoje veikia mokslo technologijų parkas „Technopolis“, kurio dalininkai yra Kauno miesto savivaldybė, Kauno technologijos universitetas ir Kauno pramonės prekybos ir amatų rūmai.

Aleksoto aerodromas - S.Dariaus ir S.Girėno aerodromas– seniausias veikiantis aerodromas Lietuvoje ir vienas seniausių Rytų Europoje, įkurtas 1915 m. Greta jo,  Aukštojoje Fredoje  yra lėktuvų nusileidimo aikštelė, dabar naudojama Kauno aviacijos gamyklos, UAB „Helisota“ ir Lietuvos karinių oro pajėgų Paieškos ir gelbėjimo tarnybos.

Seniūnijoje yra nemažai patrauklių turistinių objektų. Tai VDU Kauno botanikos sodas, kurį aplanko apie 50000 lankytojų per metus, aviacijos muziejus  (16000-17000 lankytojų per metus), Aleksoto funikulierius ir apžvalgos aikštelė su puikia panorama į senamiestį (35000 turistų per metus), Jiesios piliakalnis (Napoleono kalnas), Jiesios ir  Marvelės upeliai su nuostabiais šlaitais ir slėniais, carinės Rusijos laikų Kauno tvirtovės  pastatai bei geležinkelis, vingiuojantis Aleksoto šlaitais.

Seniūnijoje yra 4031 gyvenamasis namas, iš jų  - tik 213 daugiabučių. Didelė dalis namų  (1329)  neprijungta prie centralizuoto  vandentiekio ir nuotekų. Tai svarbiausia seniūnijos inžinerinė problema.

Gatvių ilgis Aleksoto seniūnijoje  – 148,7 km, t. y. 18,3 % Kauno m. gatvių tinklo ilgio, iš jų su asfalto danga – 72,2 km, t. y. 48,6 % seniūnijos teritorijos gatvių ilgio. Bazinė infrastruktūra išvystyta nepakankamai, esama  - stipriai susidėvėjusi ir neatitinka šių dienų reikalavimų. Trūksta mašinų stovėjimo aikštelių, prasta gatvių ir pėsčiųjų takų būklė, nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės. Neišvystytas viešasis transportas, todėl sunku patekti į J. Dobkevičiaus vid. mokyklą, pasiekti Tirkiliškių pradinę mokyklą, Tirkiliškių darželį, pirminės sveikatos priežiūros centrą „Sveikatos ratas“ (Tirkiliškių g.). Marvelė nesujungta jokiu transportu su Aleksoto centru. Šaligatviai įrengti tik 5-iose gatvėse, visai nėra dviračių takų.

Dėl didžiųjų pramonės įmonių iškėlimo ir nuotekų tinklų plėtros pagerėjusi seniūnijos ekologinė būklė. Ištuštintas ir utilizuotas liuminiscensinių lempų ir gyvsidabrio turinčių gaminių sandėlys Alyvų g. 1. Marvelėje pastatyti Kauno  nuotekų valymo mechaniniai ir biologiniai valymo įrenginiai, 2007-2013 m. finansavimo laikotarpiu ES paramos lėšomis išvalyta ir sutvarkyta buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorija.

Aleksoto seniūnijoje veikia 900 įmonių.

2010 m. vienam Aleksoto seniūnijos gyventojui teko 59151 tūkst.Lt materialinių investicijų, tai sudarė 6 % visų Kauno miestui tenkančių investicijų.

Siekiant didinti šiuo metu nepakankamą gyventojų verslumą ir gerinti investicinį teritorijos patrauklumą, būtina išnaudoti seniūnijos viešųjų erdvių ir buvusių pramoninių teritorijų potencialą, pritaikant jį verslo, mokslo ir technologijų plėtrai, gyvenimo kokybei gerinti.

Siekiant didinti gyventojų verslumą ir gerinti investicinį teritorijos patrauklumą, būtina išnaudoti seniūnijos viešųjų erdvių ir konvertuojamų pramoninių teritorijų investicinį potencialą. Siekiant didinti teritorijos patrauklumą bei jos ekonominę vertę, būtina geriau išnaudoti Aleksoto geografinę padėtį, istorinę vertę, patrauklumą, esamą infrastruktūrą ir susiformavusius traukos centrus. Siekiant demografinių pokyčių, gyventojų amžiaus jaunėjimo svarbu sudaryti patrauklias sąlygas jaunimui veikti, kurti ir gyventi. Jaunimo įtraukimas į vystomus verslus, vietų, skirtų ir patrauklių jauniems žmonėms, sukūrimas leistų padidinti teritorijoje kuriamą pridedamąją vertę, gerintų demografinius rodiklius. Todėl Investicijų programoje siūlomi plėtoti investicijų projektai  yra nukreipti šių trijų pagrindinių tikslų pasiekimui – teritorijų konversijai, sąlygų verslui gerinti ir jaunimui veikti sudarymas.

Kauno miesto Aleksoto mikrorajone yra buvusių pramoninių zonų, kurias atitinkamai parengus, tokiu būdu gerinant verslo aplinkos sąlygas Kauno mieste, galima pritraukti daugiau verslo bendruomenės atstovų, jaunų specialistų ir įtvirtinti žinių, aukštųjų technologijų branduolio formavimą šiame regione.

Buvusioje „Mėsos kombinato“ teritorijoje ir aplink ją yra susitelkusi didelė verslo bendruomenė, taip pat yra įsikūręs mokslo ir technologijų parkas „Technopolis“, vienijantis aukštųjų technologijų, inovacines įmones, todėl tikslinga sudaryti palankesnes sąlygas verslo, mokslo ir technologijų sinergijos aktyvinimui,  formuojant sumanų regioną, miestą (angl. Smart city), kuriame telkiama verslo bendruomenė generuotų papildomas pajamas ir pridėtinę vertę ne tik Aleksotui, bet ir Kauno miestui.

Viena iš galimybių, buvusioje pramonės teritorijoje - įgyvendinti verslo inkubatoriaus projektą. Verslo inkubatorius – tai viešoji įstaiga, kurios tikslas skatinti ir įvairiomis priemonėmis didinti verslumą regione, taikyti priemones jaunimo užimtumo didinimui, jame inkubuojamos įmonės kurtų eksportui tinkamus produktus, teiktų aukštos pridėtinės vertės paslaugas,  įgyvendintų mokslo išradimus ir technologines naujoves. Verslo inkubatoriaus veikla ypač patraukli jaunam verslui. Sukurta infrastruktūra skatintų jaunimo verslumą ir užimtumą, įsikūrusios įmonės sukurtų papildomas darbo vietas vietos bendruomenės nariams, Kauno miesto gyventojams.

Julijanavos g. 1 pramoninėje buvusių  „Mėsos kombinato“ valymo įrenginių  6 ha teritorijoje, kuri buvo sutvarkyta ES SF lėšomis 2007-2013 metų laikotarpiu, būtų vystomas verslo inkubatoriaus projektas. Šioje teritorijoje būtų galima pastatyti verslo inkubatoriaus pastatus, įrengti inžinerinę infrastruktūrą, koncentruojant kritinę verslo bendruomenės masę šioje teritorijoje, aplink kurią jau šiuo metu yra nemaža verslo koncentracija.  Preliminariai skaičiuojant galėtų būti sukurta iki 1300 darbo vietų. Verslo inkubatoriaus idėjai realizuoti būtų galima pritraukti ir privačias investicijas.

      Aleksotas turi galimybes tapti rajonu, kuriame harmoningai derėtų pramoninės zonos, urbanizuotos viešosios erdvės, turizmo ir rekreacijos objektai. Šiuo metu viešosios erdvės Aleksote nėra išvystytos ir pritaikytos visuomenės poreikiams. Nemunas yra didelė vertybė, sudaranti puikias galimybes miesto prie upės įvaizdžiui kurti. Kairiąją Nemuno pakrantę pertvarkius kaip viešąją erdvę, būtų sudarytos palankios galimybės viešųjų erdvių plėtojimui Aleksoto ir Fredos pusėje. Nemuno pakrantės sutvarkymas Aleksoto pusėje numatomas viename iš siūlomų kompleksinių projektų. Siekiant pritaikyti darnios plėtros principus, būtų optimalu sujungti lėšas ir pastangas, kad kairysis Nemuno krantas, pradedant nuo Vytauto Didžiojo tilto, taptų vientisa harmoninga rekreacine poilsine zona, kurioje puikiai derėtų  numatomi statyti Kauno Kongresų Koncertų Rūmai, pakrantės promenada su pėsčiųjų ir dviračių takais, automobilių stovėjimo aikštelės, patogi dviratininkų ir pėsčiųjų jungtis su Nemuno sala (pėsčiųjų tiltas), kuri galėtų iš esmės spręsti miesto centro pralaidumo problemas. Kairiojo Nemuno kranto sutvarkymas galėtų siekti iki pat Jiesios piliakalnio, svarbaus  turizmo objekto, kurį taip pat siūloma kompleksiškai sutvarkyti.

Aleksote esančio geografinio centro Europos pr. ir Veiverių g. sankryžos aplinkoje tikslinga suformuoti viešąją erdvę - centrinę Aleksoto aikštę. Tam tiktų 3 ha teritorija, kurioje yra buvę sovietų armijos kultūros namai Europos pr. 107. Tam reikalinga rekonstruoti apgriuvusį pastatą ir pritaikyti jį multifunkcinei Aleksoto bendruomenės veiklai, aplink pastatą formuoti centrinę Aleksoto aikštę su sporto ir žaidimų aikštelėmis, stacionaria lauko scena. Tai suteiktų galimybę  skirtingo amžiaus kategorijų žmonėms įdomiai leisti laisvalaikį, užsiimti savanoriška veikla, stiprinti gyventojų pasididžiavimą savo rajonu.

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Programos tikslas – didinti Aleksoto seniūnijos konkurencingumą ir investicinį patrauklumą išnaudojant turimą potencialą  siekiant tapti Kauno miesto traukos centru.

 Programos uždaviniai:

1. kompleksiškai atnaujinti Aleksoto seniūnijos viešąsias erdves ir infrastruktūrą, buvusias pramonines teritorijas, siekiant padidinti teritorijos konkurencingumą, investicinį patrauklumą bei  gyvenimo kokybę;

2. atnaujinti Aleksoto seniūnijos kultūrai, poilsiui ir rekreacijai skirtų zonų infrastruktūrą

 

SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

 

 Programos  tikslo pasiekimo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai) yra:

1.   Metinis materialinių investicijų vienam gyventojui Aleksoto seniūnijoje padidėjimas lyginant su materialinėmis investicijomis vienam Kauno miesto gyventojui prieš ir po Programos įgyvendinimo;

2. Įgyvendintų kompleksinės plėtros projektų skaičius;

3. Viešosios ir gyvenamosios aplinkos vertinimo pagerėjimas (gyventojų nuomonių tyrimas).

 

Programos nurodytų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai (produkto kriterijai) yra:

1-o  programos uždavinio:

Aleksoto seniūnijos teritorijos, kurioje kompleksiškai atnaujinta viešoji infrastruktūra ir aplinka, dalies pokytis (procentais);

Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus Aleksoto seniūnijos teritorijoje pokytis (procentais).

2-o programos uždavinio:

 Aleksoto seniūnijos teritorijos, kurioje kompleksiškai atnaujinta kultūrai, poilsiui ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalies pokytis ( procentais).

 

Aleksoto seniūnijos VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinės programos įgyvendinimo priemonių planas

 

Eil. Nr.

 

Prio-ri-tetai

Priemonės pavadinimas

Įgyven-dinimo terminas

Dalyvaujanti institucija/ Atsakingi vykdytojai

Prelimi-narus lėšų poreikis, tūkst. Lt

Finansa-vimo šaltiniai

Tikslas – didinti Aleksoto seniūnijos konkurencingumą ir investicinį patrauklumą išnaudojant turimą potencialą  siekiant tapti Kauno miesto traukos centru.

1 Uždavinys - Kompleksiškai atnaujinti Aleksoto seniūnijos viešąsias erdves ir infrastruktūrą, buvusias pramonines teritorijas, siekiant padidinti teritorijos konkurencingumą, investicinį patrauklumą bei  gyvenimo kokybę

1.1.

6

Verslo inkubatoriaus su eksperimentine baze įkūrimas buvusių  mėsos kombinato valymo įrenginių  Julijanavos g. teritorijoje, kartu sutvarkant prieigas, aplinkinę infrastruktūrą bei įrengiant automobilių stovėjimo aikštelę

2015-2018

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

20000

URBAN  priemonė

 

 

Iš viso 1-am uždaviniui įgyvendinti:

 

 

20 000

 

2 Uždavinys - atnaujinti Aleksoto seniūnijos kultūrai, poilsiui ir rekreacijai skirtų zonų infrastruktūrą

2.1.

2

Aleksoto bendruomenės namų rekonstrukcija su infrastruktūros sukūrimu 3 ha teritorijoje  ir pritaikymas visuomenės poreikiams: rekonstruoti pastatą kaip  multifunkcinį mikrorajono centrą su SPA kompleksu, šalia suformuojant Aleksoto centrinę aikštę ir multifunkcinį sporto aikštyną.

2015-2017

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

10000

URBAN priemonė

2.2

1

Kairiosios Nemuno pakrantės nuo būsimų Kongresų rūmų sutvarkymas, įrengiant krantines, apšvietimą, dviračių ir pėsčiųjų takus, poilsio aikšteles 

2015-2018

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

15000

URBAN priemonė

2.3

9

Jiesios piliakalnio ir jo prieigų sutvarkymas, įrengiant laiptus, apžvalgos aikštelę piliakalnio viršuje, apšvietimą, renovuojant automobilių stovėjimo aikštelę, atnaujinant informacinius stendus

2015-2018

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

2000

URBAN priemonė

2.4

7

Marvelės upelio  slėnio sutvarkymas, infrastruktūros įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams: automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, apšvietimo įrengimas, pažintinio pėsčiųjų tako pagal Marvelės upę nuo slėnio iki Marvelės mikrorajono įrengimas, suoliukų, pavėsinių ir informacinių stendų įrengimas, drenažo sistemos atnaujinimas, dviračių tako nuo Aleksoto bendruomenės namų iki slėnio nutiesimas.

2015-2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

1000

URBAN priemonė

2.5

3

Dviračių  takų  įrengimas: nuo M. K. Čiurlionio tilto, Europos prospektu (su  nusileidimu į H. ir O. Minkovskių gatvę), Vilties ir  Ž. E. Žilibero gatvėmis  iki VDU Kauno botanikos sodo ir Europos prospektu  iki Aleksoto daugiafunkcinių bendruomenės namų (Europos pr. 107)   

2014-2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

5000

URBAN priemonė

2.6

4

Apžvalgos aikštelės Aleksoto seniūnijoje rekonstravimas siekiant  modernizuoti vieną  iš labiausiai lankytinų  objektų, visapusiškai pritaikant aplinką gyventojų ir miesto svečių poreikiams bei turiningam  laiko  praleidimui: naujos dangos paklojimas, naujų apsauginių turėklų įrengimas, tualetų pastatymas, automobilių stovėjimo aikštelės naujos dangos paklojimas, apšvietimo įrengimas, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas.

2015-2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

2500

URBAN priemonė

2.7

8

Viešosios erdvės  Universiteto – Maisto gatvių sankirtoje suformavimas ir  jos pritaikymas visuomenės poreikiams: Universiteto - Maisto gatvių atitvėrimas,  skvero su vandens telkiniu įrengimas  2-ų aikštelių įrengimas, pėsčiųjų  tako įrengimas ir apšvietimas

2015-2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

100

URBAN priemonė

2.8.

5

Kompleksinis susisiekimo su miesto centrine dalimi užtikrinimas  pastatant  pėsčiųjų  tiltą per Nemuną  nuo H. ir O. Minkovskių g. į Nemuno salą, jo prieigų,  automobilių stovėjimo aikštelių,  dviračių takų  įrengimas, apšvietimo įrengimas siekiant sumažinti miesto centro transporto apkrovimą, vietos gyventojams  pėsčiomis ir dviračiais pasiekti Nemuno salą,  likusios miesto dalies gyventojams  - Aleksoto traukos centrus. 

2016-2019

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

15000

URBAN priemonė

 

 

 Iš viso 2-am uždaviniui įgyvendinti:

 

 

50 600

 

 

 

IŠ VISO INVESTICINEI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI:

 

 

70 600

 

 

 

SEKTORINIAI PROJEKTAI TIKSLINĖJE TERITORIJOJE

1.

LA

H. ir O. Minkovskių g.  rekonstrukcija ir jos  zonos iki Nemuno  vystymas:  praplečiant gatvę iki 14 m., įrengiant šaligatvius bei dviračių takus, bei automobilių stovėjimo aikšteles,  gatvių apšvietimą, pastatant reikalingus gatvės inžinerinius tinklus  siekiant pagerinti teritorijos panaudojimo galimybes, padidinti jos patrauklumą verslininkams, gyventojams ir lankytojams.

2015-2017

Susisiekimo ministerija/ KMSA

50000

ES lėšos, KMSA biudžetas

2

LA

Aleksoto  gatvių  (Kalvarijų g., Bitininkų g., Tirkiliškių g., K. Srangausko g., Vyčio Kryžiaus g., J. Petruičio g., J. Čapliko g., J. Pabrėžos g., Vilties g., Ž. E. Žilibero g., S. Dariaus ir S. Girėno g., M. Yčo g., Mimozos g., Naujadvario g., Bartelių g., Kanalo g., Skudučių g., Sparnų g., Antanavos g., Mokolų g., Juodelynės g., Seniavos pl., Piliakalnio g., Santarvės g., Senosios Obels g., Darželio g., Dvarų g., Stangviliškio g., Valakų g., Lazdijų g.) remontas ir rekonstrukcija, lietaus surinkimo  įrengimas

2015-2020

Susisiekimo ministerija/ KMSA  

18000

ES lėšos, KMSA biudžetas

3

VS

Šviesoforinės įrangos įrengimas Technikumo g. ir Veiverių g. sankryžoje

2015-2016

Susisiekimo ministerija/

KMSA

330

ES lėšos, KMSA biudžetas

4

VS

Šviesoforinės įrangos įrengimas S. Dariaus ir S. Girėno g. ir Veiverių g. sankryžoje

 

2015-2016

Susisiekimo ministerija/

KMSA

330

ES lėšos, KMSA biudžetas

5

VS

Reguliuojamos pėsčiųjų perėjos įrengimas Veiverių g.

2015-2016

Susisiekimo ministerija/

KMSA

100

ES lėšos, KMSA biudžetas

6.

VS

S.Dariaus ir S.Girėno aerodromo kilimo-tupimo tako, orlaivių stovėjimo aikštelių modernizavimas (2.3.1 priemonė)

2016-2018

Susisiekimo ministerija/VšĮ Dariaus ir Girėno aerodromas

5000

ES lėšos, VšĮ   lėšos

7.

VS

Švietimo įstaigų (Seniavos pl. 56A, Tirkliškių g 47, Dvarų g. 49, M.Yčo g. 2) katilinių  modernizavimas

 

2014-2020

Energetikos ministerija/

KMSA

1500

ES lėšos, KMSA biudžetas

8.

A

Kauno šv. Pranciškaus mokyklos rekonstravimas (fasado šiltinimas, stogas, vamzdynas, šilumos punktas). 

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

3000

ES lėšos, KMSA biudžetas

9.

A

Kauno Aleksoto lopšelio-darželio rekonstravimas (fasado šiltinimas, stogas, vamzdynas, šilumos punktas).

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

900

ES lėšos, KMSA biudžetas

10.

A

Kauno lopšelio-darželio "Boružėlė" rekonstravimas (fasado šiltinimas, stogas, vamzdynas, langai).

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

600

ES lėšos, KMSA biudžetas

11.

A

Kauno 36-ojo vaikų darželio rekonstravimas (fasado restauracija, vamzdynas, san. mazgai).

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

220

ES lėšos, KMSA biudžetas

12.

VS

VDU Muzikos akademijos viešųjų lauko erdvių įrengimas edukacinei, muzikinei ir visuomeninei veiklai

2017-2018

Švietimo ir mokslo ministerija/

VDU

3000

ES lėšos/

VDU lėšos

13.

LA

Kauno Kongresų Koncertų (KKK) rūmų  statyba

2016-2020

Kultūros ministerija/

KMSA

70000

 ES lėšos, KMSA biudžetas,  privačios lėšos

14.

VS

Aleksoto funikulieriaus stočių renovacija  (projektas parengtas, vagonėliai jau renovuoti)

2016-2017

Kultūros ministerija/

KMSA

1000

ES lėšos, KMSA biudžetas

15.

VS

Aleksoto  gatvių  vandentiekio, nuotekų tinklų  rekonstrukcija ir įrengimas

2015-2020

Aplinkos ministerija/

KMSA

25000

ES lėšos, UAB „Kauno vandenys“

16.

A

Vinčų g.  kvartalo  gyvenamųjų namų (8)  renovacija, Antanavos g. kvartalo gyvenamųjų namų (20) renovacija, Antakalnio g. kvartalo gyvenamųjų namų (6) renovacija.

2015-2020

Aplinkos ministerija/

Namus administruojanti bendrovė

19400

ES lėšos, gyventojų lėšos

17.

LA

Atliekų konteinerių aikštelių įrengimas (Pagal konteinerių išdėstymo schemą, 200 vnt.)

2016-2017

Aplinkos ministerija/

KMSA

600

ES lėšos, KMSA biudžetas

18.

A

VDU Botanikos sodo oranžerijos rekonstravimas

2015-2020

Aplinkos ministerija/

VDU Botanikos sodas

10000

ES lėšos, VDU lėšos

 

 

IŠ VISO (sektoriniai projektai Aleksoto seniūnijoje):

 

 

208 980

 

 

*Prioritetai: Labai aukštas - LA

                                 Aukštas – A

               Vidutinės svarbos - VS

KAUNO MIESTO ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS  KOMPLEKSINĖS PLĖTROS 2014-2020 METŲ INVESTICINĖ PROGRAMA (Projektas)

 

ĮVADAS

Kauno miesto Žaliakalnio seniūnijos viešosios infrastruktūros kompleksinės plėtros 2014–2020 metų investicinės programos (toliau – programa) paskirtis – tinkamai valdyti urbanistinės plėtros procesus Žaliakalnio seniūnijoje, atnaujinant su problemomis susiduriančią seniūnijos viešąją infrastruktūrą, gerinti gyvenimo kokybę, sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės poreikiams buvusių pramoninių teritorijų erdves, didinant teritorijos investicinį patrauklumą bei tarptautinį konkurencingumą.

Programa parengta vadovaujantis:

Rengiamos 2014-2020 Nacionalinės plėtros programos  horizontaliuoju prioritetu „Regionų plėtra“, kuriam pasiekti numatomi du tikslai : užtikrinti tolygią ir tvarią regionų plėtrą bei didinti teritorinę sanglaudą tarp regionų ir jų viduje, kur pagal pastarąjį numatomos įgyvendinti kompleksinio pobūdžio (URBAN tipo) priemonės.

 Kauno regiono plėtros iki 2020 m. planu, patvirtintu Kauno regiono plėtros tarybos 2010 m. gegužes 25 d. sprendimu Nr.1;

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-242

Kauno miesto savivaldybės 2005 – 2015 m. strateginiu planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-10, atnaujinto Kauno miesto tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9;

Kauno miesto savivaldybės 2010 - 2012 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-10;

Kauno miesto savivaldybės 2013 - 2015 m. strateginiu veiklos planu, patvirtintu Kauno miesto tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T-106;

Kauno miesto gyventojų nuomonės tyrimo „Viešųjų paslaugų pasitenkinimo indekso nustatymas“, kuris vykdytas 2013 metais, rezultatais. Įgyvendinant programą numatoma kompleksiškai plėtoti Žaliakalnio seniūnijos teritoriją atgaivinant buvusias nesutvarkytas pramonines teritorijas, neefektyviai išnaudotas  bei visuomenės poreikiams nepritaikytas viešąsias erdves, atnaujinant viešąją infrastruktūrą, vykdant urbanistinės infrastruktūros plėtrą, optimaliai ją pritaikant gyventojų ir miesto svečių poreikiams.

      Kompleksiškai plėtojant teritoriją padidės jos patrauklumas, gerės gyvenimo kokybė, teritorija taps patrauklesnė verslui ir investicijoms, padidės nekilnojamojo turto vertė atnaujintoje teritorijoje.

Plėtojant ir atnaujinant viešąsias erdves, būtų modernizuoti esami ir  sukurti nauji traukos centrai, pagerinantys gyvenimo kokybę ir sudarantys sąlygas plėtoti su gyventojų bei miesto svečių poreikių tenkinimu susijusį paslaugų verslą.

 

ŽALIAKALNIO SENIŪNIJOS SOCIALINĖS IR EKONOMINĖS BŪKLĖS ANALIZĖS PAGRINDINIAI DUOMENYS

 Žaliakalnio seniūnijos socialinės ir ekonominės aplinkos analizei naudojami Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiami statistiniai duomenys, Kauno miesto savivaldybės administracijos ir Žaliakalnio seniūnijos  pateikta informacija.

 Žaliakalnio  rajonas yra prijungtas prie Kauno miesto 1919 m.  Jis išaugo  1920 - 1940 metais kaip Kauno miesto centrinės dalies tąsa. Dalis jo suplanuota, laikantis P. M. Frandseno ir A.  Jokimo parengto ir 1923 m. patvirtinto miesto plano, kita dalis suplanuota kitų autorių.

 Žaliakalnio seniūnijos teritorija 7,35 kv. km., tai sudaro  4,7% Kauno miesto teritorijos. Žaliakalnio funkcinė struktūra – įvairi: prie pagrindinių gatvių (Savanorių ir kt.) – polifunkcinė,  kita dalis monofunkcinė: didelė dalis užstatyta mažaaukščiais gyv. namais, dalis teritorijos yra rekreacinė, nedidelė dalis – karinės ir pramoninės teritorijos. Tai viena iš patraukliausių  gyventi miesto dalių. Žaliakalnyje yra visoje šalyje žinomi objektai : paminklinė Kristaus Prisikėlimo šventovė, S. Dariaus ir S. Girėno stadionas, sporto halė, Ąžuolyno parkas. Žaliakalnį kerta svarbi miesto magistralinė trasa – Savanorių prospektas, taip pat kitos svarbios  Parodos, K. Petrausko gatvės,  Vydūno alėja, Radvilėnų plentas. Žaliakalnį  su miesto centru jungia 10 laiptų bei funikulierius.

Žaliakalnyje yra gausu miesto svarbos esamų ir plėtotinų viešųjų erdvių ir  teritorijų:

Sporto: S. Dariaus ir S. Girėno stadiono ir sporto halės erdvė, P. Vileišio aikštės, su ledo arena, futbolo ir lengvosios atletikos maniežais erdvė;

Kultūros:  Kristaus Prisikėlimo šventovės aikštė, Kauko laiptų baseino zona, Sporto gatvė;

Rekreacijos ir  gamtos apsaugos: Ąžuolyno parkas. Jam suteiktas NATURA 2000 teritorijos statusas dėl jame besiveisiančio Niūriaspalvio auksavabalio (Osmoderma eremita);

Pramonės: buvusi metalo apdirbimo gamykla „Koordinatė“ prie Savanorių prospekto (reikalinga konversija),  buvusi radijo gamyklos „Banga“ teritorija (šiandien įvykdyta dalinė konversija), Krašto apsaugos:  karinė teritorija prie Radvilėnų  plento (reikalinga konversija).

Visos viešosios erdvės  yra ir memorialinės, susietos su miesto raidos svarbiais etapais, nors kai kurių jų paskirtis ilgainiui pasikeitė (P. Vileišio aikštė).

Gyventojų skaičius - 25734 gyventojai, tai sudaro 7,8% Kauno m. gyventojų. Gyventojų tankumas seniūnijoje 1,7 k didesnis už Kauno m. gyventojų tankumą.

 Žaliakalnio seniūnijoje registruotų bedarbių skaičius 2012 01 01 buvo 216, tai 1,04 % Kauno m. bedarbių. Registruotų bedarbių santykis su darbu aprūpintais gyventojais Žaliakalnio seniūnijoje 2012 m. pradžioje buvo 1,35%  (Kauno mieste – 9,37 proc.).

Seniūnijos teritorijoje yra:

1 universitetinė aukštoji  mokykla, 1 gimnazija, 2 vidurinės, 1 pagrindinė ir 2  pradinės mokyklos, 1 darželis-mokykla, 4 papildomo ugdymo įstaigos,  11 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia, cerkvė, policijos nuovada, 31 Žaliakalnyje įsikūrusių nevyriausybinių organizacijų būstinės, turgavietė, Žaliakalnio sveikatos priežiūros centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė „Kauno klinikos“, 2 pašto skyriai, Lengvosios atletikos maniežas, Dariaus ir Girėno sporto kompleksas su sporto hale, Futbolo  maniežas ir aikštė su dirbtine danga, Lengvosios atletikos maniežas, „Ąžuolyno“ teniso kortai, žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“ (ledo arena),  Lietuvos sporto universitetas.

Vis dėlto Žaliakalnyje nepakankamai  išplėtotas stambesnių komercinių, o taip pat socialinių bei kultūrinių objektų tinklas, trūksta neužstatytų sklypų statyti naujiems socialiniams objektams.

Žaliakalnio seniūnijoje veikia 630 įmonių.  2010 m. vienam Žaliakalnio seniūnijos gyventojui teko 71923 tūkst. Lt materialinių investicijų, tai sudarė 7,2 % visų Kauno miestui tenkančių investicijų.

Pagal gyventojų tankumą ir išaugusią teritorijos svarbą teritorijos bazinė infrastruktūra išvystyta nepakankamai, esama stipriai susidėvėjusi ir neatitinka šių dienų reikalavimų. Seniūnijos teritorijoje yra 160 gatvių, kurių ilgis – 81,3 km, t. y. 10 % Kauno m. gatvių tinklo ilgio, iš jų  su danga – 80 km, t. y. tai 98,4 % seniūnijos teritorijos gatvių ilgio.  Gatvių tinklas tankus, tačiau didžioji dalis gatvių siauros, nepritaikytos didesniems eismo srautams. Trūksta automobilių stovėjimo aikštelių, prasta kiemų, gatvių ir pėsčiųjų takų būklė, neįrengtos arba nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės.

Žaliakalnio seniūnijoje, remiantis Aplinkos monitoringo duomenimis, yra vienas didžiausių oro užterštumas mieste, kadangi ne visoje teritorijoje įrengta lietaus ir buitinių nuotekų sistema, kas teršia gruntą bei paviršinius ir gruntinius vandenis, dideli tranzitinio transporto srautai nepritaikytose gatvėse.

Atlikta apklausa rodo, kad gyventojai iš dalies pelnytai skundžiasi dėl vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštelių, apšviestų aikštelių stokos,  pasigenda dviračių takų, taip pat skundžiamasi, kad tie minėto tipo objektai, kurie jau egzistuoja nuo seno, šiandien yra apgailėtinos būklės, apleisti, nesuremontuoti.

Siekiant didinti šiuo metu nepakankamą gyventojų verslumą ir gerinti investicinį patrauklumą, būtina išnaudoti seniūnijos viešųjų erdvių ir konvertuojamos buvusios pramoninės teritorijos (radijo gamyklos „Banga“ teritorija) investicinį potencialą. Siekiant didinti teritorijos patrauklumą bei jos ekonominę vertę, būtina geriau išnaudoti Žaliakalnio geografinę padėtį, istorinę vertę, patrauklumą, esamą infrastruktūrą ir susiformavusius traukos centrus. Svarbu sudaryti patrauklias sąlygas jaunimui veikti, kurti ir gyventi. Jaunimo įtraukimas į vystomus verslus, vietų, skirtų ir patrauklių jauniems žmonėms, sukūrimas leistų padidinti kuriamą pridedamąją vertę, gerintų demografinius rodiklius. Todėl Investicijų programoje siūlomi plėtoti investicijų projektai  yra nukreipti šių trijų pagrindinių tikslų pasiekimui – buvusios pramoninės teritorijos konversijai, sąlygų verslui gerinti ir jaunimui pritraukti sudarymas.

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Programos tikslas – didinti Žaliakalnio seniūnijos, Kauno miesto traukos centro, konkurencingumą ir investicinį patrauklumą išnaudojant turimą potencialą.

 Programos uždaviniai:

1. kompleksiškai atnaujinti Žaliakalnio seniūnijos viešąsias erdves ir infrastruktūrą, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą;

2. kompleksiškai atnaujinti Žaliakalnio seniūnijos poilsio, sporto ir rekreacinių  zonų infrastruktūrą.

 

SIEKIAMI REZULTATAI (VERTINIMO KRITERIJAI)

 Programos  tikslo pasiekimo vertinimo kriterijai (rezultato kriterijai) yra: 

1. Metinis materialinių investicijų vienam gyventojui Žaliakalnio seniūnijoje padidėjimas lyginant su materialinėmis investicijomis vienam Kauno miesto gyventojui;

2. Įgyvendintų kompleksinės plėtros projektų skaičius;

3. Gyvenamosios aplinkos vertinimo pagerėjimas (gyventojų nuomonių tyrimas).

 

Programos nurodytų uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai (produkto kriterijai) yra:

1-o  programos uždavinio:

Žaliakalnio seniūnijos teritorijos, kurioje kompleksiškai atnaujinta viešoji infrastruktūra ir aplinka, dalies pokytis (procentais);

2-o programos uždavinio:

 Žaliakalnio seniūnijos teritorijos, kurioje kompleksiškai atnaujinta gyventojų poilsiui, sportui  ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, dalies pokytis (procentais);

Žaliakalnio seniūnijos teritorijoje, kurioje kompleksiškai atnaujinta gyventojų poilsiui, sportui  ir rekreacijai skirta infrastruktūra ir aplinka, įvykusių kultūros, sporto ir pramoginių renginių skaičiaus pokytis (procentais).

 

 

Žaliakalnio seniūnijos VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS kompleksinės plėtros 2014-2020 metų investicinės programos įgyvendinimo priemonių planas

 

Eil. Nr.

Prioritetas

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Dalyvaujanti institucija/ Atsakingi vykdytojai

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai

Tikslas –didinti Žaliakalnio seniūnijos, Kauno miesto traukos centro, konkurencingumą ir investicinį patrauklumą išnaudojant turimą potencialą

1. Uždavinys – kompleksiškai  atnaujinti  Žaliakalnio seniūnijos viešąsias erdves ir  infrastruktūrą, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą

1.1.

2

Rekonstruoti Žemaičių g. – prieigą prie Kristaus Prisikėlimo bažnyčios, gerinant jos pralaidumą ir funkcionalumą, didinant investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: įrengti prieigose automobilių stovėjimo aikšteles, suformuoti želdynus, rekonstruoti apšvietimo sistemą, rekonstruoti šaligatvių dangas.

2014–2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

5000

URBAN  priemonė

1.2.

1

Kompleksiškai sutvarkyti teritoriją tarp Žemaičių g., Aušros g., Astronomijos g., Savanorių pr. , pritaikant kultūros paveldo objektą miesto gyventojų ir svečių poreikiams, didinant vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: tęsti Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  aikštės tvarkymo darbus, panaudojant sklypo reljefą įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti mažosios architektūros formas, sutvarkyti želdinius.

2014-2016

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

18000

URBAN priemonė

 

          Iš viso 1-am uždaviniui                                                                  23000

 

2. Uždavinys – kompleksiškai atnaujinti Žaliakalnio seniūnijos  poilsio,  sporto  ir rekreacinių  zonų infrastruktūrą

2.1.

4

Kompleksiškai sutvarkyti Kauko laiptų baseino prie Aukštaičių gatvės zoną, atkuriant buvusias skulptūras ir numatant naujų dekoratyvinės dailės akcentų vietas, įrengti mažosios architektūros formas, atnaujinti  dekoratyvinį baseiną ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, rekonstruoti teritorijos  apšvietimo ir stebėjimo sistemas, rekonstruoti buities ir lietaus  nuotekų ir vandentiekio tinklus

2016-2018

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA

8000

URBAN priemonė

2.2.

3

Kompleksiškai rekonstruoti Ąžuolyno parke esamą infrastuktūrą pritaikant ją visuomenės poreikiams (pėsčiųjų, bėgimo takų, apšvietimo įrengimas, želdinių  tvarkymas), rekonstruoti Ąžuolyne esančius S. Dariaus ir S. Girėno paminklo aplinką, sporto aikštę, Dainų slėnio teritoriją, siekiant esamas erdves pritaikyti poilsio ir rekreacijos  reikmėms  

2015-2018

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA

22000

URBAN priemonė

2.3.

7

Rekonstruoti teritoriją prie Kauno   Žaliakalnio sporto ir kultūros centro, siekiant užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką, išsaugoti Kultūros paveldo objektą ir jo aplinką, juos pritaikyti kultūros, poilsio ir rekreacijos reikmėms, jaunimo užimtumui didinti, rekonstruoti automobilių parkavimo aikšteles prie Ąžuolyno gatvės,  sutvarkyti pėsčiųjų takus ir želdinius, rekonstruoti apšvietimą

2014-2015

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA

9000

URBAN priemonė

2.4.

5

Kompleksiškai rekonstruoti esamus dviračių takus, įrengti naujus, juos sujungiant į bendrą vientisą tinklą, siekiant pagerinti gyventojų,  ypač jaunimo, bei atvykstančiųjų turistų susisiekimo, poilsio ir rekreacijos galimybes

2014-2016

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA

5000

URBAN priemonė

2.5.

6

Įrengti Žaliakalnio bendruomenės namus ir pritaikyti juos visuomenės poreikiams, siekiant aktyvinti bendruomenių socialinę ir  kultūrinę veiklą

2015-2016

Vidaus reikalų ministerija/  KMSA

7000

URBAN priemonė

 

 

Iš viso 2-am uždaviniui  įgyvendinti:

 

 

51000

 

 

 

IŠ VISO PROGRAMAI   ĮGYVENDINTI:

 

 

74000

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKTORINIAI PROJEKTAI TIKSLINĖJE TERITORIJOJE

1.

LA

Žaliakalnio  gatvių ( Žemaitės g., Zanavykų g., Rokiškio g., Biržų g., Žemaičių g., Kapsų g., Zarasų g., Kalniečių g., Seinų g., J. I. Kraševskio g., J. Mateikos g., P.Dovydaičio g., Statytojų skg., Dažytojų skg., Č.Sasnausko g., Lietuvių g., Kauko al., Dzūkų g., Lelijų g., Tulpių g., Žemuogių g., Aviečių g., Vašoklių g., Gruzdžių g., P. Kalpoko g., Kanklių g., Vaižganto g., Margio g., Perkūno al., Ąžuolyno g., A. ir J. Vokietaičių g., Archyvo g., Minties Rato g. ir Gėlių Rato g.) ir požeminių perėjų (Savanorių pr., Savanorių pr./Taikos pr./Tvirtovės al.)  remontas ir tvarkymas

2014-2020

Susisiekimo ministerija/

KMSA

39000

 ES lėšos, KMSA biudžetas

2.

LA

Viešojo transporto žiedo prie Kauno sveikatos mokslų universiteto klinikų rekonstrukcija, viešojo transporto terminalo įrengimas 

2015-2017

Susisiekimo ministerija/

KMSA

2000

ES lėšos, KMSA biudžetas

3.

A

Šviesoforinės įrangos įrengimas Eivenių g. ir Sukilėlių pr. sankryžoje

2015-2017

Susisiekimo ministerija/

KMSA

330

ES lėšos, KMSA biudžetas

4.

LA

Savanorių pr. ir susijusių 22 šviesoforais reguliuojamų sankryžų rekonstrukcija

2016-2018

Susisiekimo ministerija/

KMSA

7330

ES lėšos, KMSA biudžetas

5.

A

Saugaus eismo priemonių diegimas (Savanorių pr., K. Petrausko g., Nuokalnės g., Žemaičių g., Jonavos g., Utenos g., Tvirtovės al., Tunelio g.)

2016-2018

Susisiekimo ministerija/

KMSA

6000

ES lėšos, KMSA biudžetas

6.

A

 Kauno žiemos sporto mokyklos „Baltų Ainiai“ pastato rekonstrukcija, siekiant pagerinti bendruomenės ir miesto gyventojų aktyvų laisvalaikio užimtumą su šalia esančia infrastruktūra (prieigų sutvarkymas, apšvietimo įrengimas, apšvietimas, automobilių parkavimo aikštelės įrengimas)

2015 -2017

   Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA, KMSA   žiemos sporto mokykla „Baltų ainiai“

10000

ES lėšos, KMSA biudžetas

7.

A

  V. Bacevičiaus pradinės  mokyklos modernizavimas

2015-2017

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

2000

ES lėšos, KMSA biudžetas

8.

A

Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro patalpų Kaune, Uosio g. 7, kapitalinis remontas

2013-2020

KMSA

2450

Valstybės Investicijų Programa (VIP)

9.

LA

Kauno lopšelio-darželio "Svirnelis" rekonstravimas

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

900

ES lėšos, KMSA biudžetas

10.

LA

Kauno lopšelio-darželio "Bitutė" rekonstravimas

 

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

900

ES lėšos, KMSA biudžetas

11.

LA

Kauno lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" rekonstravimas

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

600

ES lėšos, KMSA biudžetas

12.

LA

Kauno lopšelio-darželio "Žiedelis" rekonstravimas

 

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

400

ES lėšos, KMSA biudžetas

13.

LA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio rekonstravimas

2015-2016

Švietimo ir mokslo ministerija/

KMSA

500

ES lėšos, KMSA biudžetas

14.

A

S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcija

2015-2017

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA, VšĮ S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras, Lietuvos  Futbolo Federacija

10000

ES lėšos,  KMSA biudžetas, privačios lėšos, LFF lėšos

15.

VS

Kauno sporto halės rekonstrukcija

2015-2016

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA, VšĮ S.Dariaus ir S.Girėno sporto centras

3500

KMSA biudžetas, ES lėšos, privačios lėšos

16.

A

Tvirtovės al., Taikos pr., J.Basanavičiaus al., J.Žemgulio g., Savanorių pr.  kvartalo  gyvenamųjų namų (19) renovacija

2015-2020

Aplinkos ministerija/

Namus administruojanti bendrovė

30807

ES lėšos, gyventojų lėšos

17.

LA

Neries upės kairiajame kranto šlaite esančių inžinerinių tinklų, kritulių ir buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų modernizavimas ir naujų tinklų įrengimas

2015-2017

Aplinkos ministerija/ UAB „Kauno vandenys“

18000

KMSA biudžetas, ES lėšos

18.

A

Atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir įrenginių pastatymas (pagal konteinerių išdėstymo schemą, 100 vnt.)

2016-2017

Aplinkos ministerija/

KMSA

400

ES lėšos, KMSA biudžetas

19.

A

Žaliakalnio kraštovaizdžio tvarkymas (Neries upės kairiojo šlaito sutvarkymas, medžių, krūmų kirtimas ir genėjimas, gatvių (Kapsų g., Kalniečių g., Molėtų g., Seinų g., Širvintų g., Višinskio g., Kudirkos g., teritorija prie Kauko baseino, A. Samuolio Samulevičiaus skveras, teritorija prie J. Žemgulio g., Savanorių pr., Taikos pr.) želdinių genėjimas,  kompleksinis želdinių tvarkymas - ligotų, pavojingų medžių kirtimas ir atsodinimas (J. Basanavičiaus al., Kudirkos g., Minties Rato g., Gėlių Rato g., P. Vaičaičio g.))

2016-2017

Aplinkos ministerija/

KMSA

1800

ES lėšos, KMSA biudžetas

20.

A

Kauno Zoologijos sodo modernizavimas 

2015-2020

Aplinkos ministerija/ ZOO sodo administracija

20000

ES lėšos, Valstybės lėšos

21.

VS

Socialinio būsto fondo plėtra  (pastato Želvos g. 12  rekonstrukcija)

2016-2018

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ KMSA

3000

ES lėšos, KMSA biudžetas

22.

A

Neįgaliųjų sporto reikmėms pritaikyto sporto aikštyno įrengimas Savanorių pr. 204

2015-2016

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ KMSA

2000

ES lėšos, KMSA biudžetas

23.

VS

M. ir K. Petrauskų ir Juozo Gruodžio muziejaus kompleksinė rekonstrukcija

2015-2018

Kultūros ministerija/ KMSA

2000

ES lėšos, KMSA biudžetas

 

 

IŠ VISO (sektoriniai projektai Žaliakalnio seniūnijoje):

 

 

163917

 

               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prioritetai: Labai aukštas - LA

                   Aukštas – A

   Vidutinės svarbos - VS

                     

Su Aleksoto ir Žaliakalnio seniūnijomis tampriai susijusios gretimos Centro, Vilijampolės seniūnijos, kuriose yra esminiai miesto traukos bei  nacionalinės svarbos objektai, pėsčiųjų gatvės ir gatvės vedančios į tikslines teritorijas.  Žemiau pateikiamas susijusiose teritorijose numatomų sektorinių projektų priemonių planas, kurio įgyvendinimas 2014-2020 metų finansiniame periode įgalintų  pasiekti miesto tvarios plėtros rezultatą ir sinergiją.                    

 

SUSIJUSIOS TERITORIJOS VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS

kompleksinės plėtros 2014-2020 metų  SEKTORINIAI PROJEKTAI

Eil. Nr.

Prioritetas

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Dalyvaujanti institucija/ Atsakingi vykdytojai

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai

1.

LA

Laisvės al. rekonstravimas

2014-2020

Susisiekimo ministerija/

KMSA

73800

ES lėšos, KMSA biudžetas

2.

A

Keleivinės prieplaukos ir mažų laivų uosto įrengimas Nemuno saloje

2015-2016

Susisiekimo ministerija/

KMSA

7000

ES lėšos, KMSA biudžetas

3.

LA

Raudondvario pl. rekonstrukcija

2016-2020

Susisiekimo ministerija/

KMSA

80000

ES lėšos, KMSA biudžetas

4.

VS

Krantinės prie Brastos gatvės sutvarkymas ir pėsčiųjų tilto per Nerį į Kauno pilį statyba

2015-2017

Susisiekimo ministerija/ KMSA/ privatus investuotojas

30000

 

ES lėšos, KMSA biudžetas, privačios lėšos

5.

A

Žaliakalnio funikulieriaus apatinės aikštelės teritorijos sutvarkymas

2016-2017

Susisiekimo ministerija/

KMSA

300

ES lėšos, KMSA biudžetas

6.

A

Viešojo transporto intermodalinio terminalo statyba Kauno pilies mazge

2018-2019

Susisiekimo ministerija/ KMSA

1000

ES lėšos, KMSA biudžetas

7.

A

Kauno pilies atkūrimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms  (III etapas)

2015-2020

Kultūros ministerija/ KMSA

9000

ES lėšos, KMSA biudžetas

8.

A

Dviračių tako Eiguliai-Kalniečiai-Žaliakalnis  įrengimas

2015-2016

Aplinkos ministerija/

KMSA

6000

ES lėšos, KMSA biudžetas

9.

A

Atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir įrenginių pastatymas (pagal konteinerių išdėstymo schemą Centro seniūnijoje, 200 vnt.)

2016-2017

Aplinkos ministerija/

KMSA

1000

ES lėšos, KMSA biudžetas

10.

A

Sporto infrastruktūros sukūrimas Nemuno saloje

2017-2019

Vidaus reikalų ministerija/ KMSA

6000

ES lėšos, KMSA biudžetas

11.

A

Kauno kartų namų (Sąjungos a. 13A) Slaugos ir demencijų skyriaus senyvo amžiaus žmonėms įkūrimas

2014-2015

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ KMSA

4500

ES lėšos, KMSA biudžetas

12.

VS

Patalpų (Nemuno g. 27) pritaikymas atviram jaunimo centrui įrengti

 

2015-2016

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ VšĮ „Actio Catholica Patria“

60

ES lėšos,  VšĮ lėšos

 

 

IŠ VISO SEKTORINIAMS PROJEKTAMS SUSIJUSIOSE TERITORIJOSE

 

 

218660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Prioritetai: Labai aukštas - LA

                              Aukštas – A

               Vidutinės svarbos - VS