KOKS BUS KAUNAS PAGAL NAUJĄJĮ MIESTO BP? 2

www.kamane.lt
2010-01-31

Pirmajame 2010 m. Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos (KAUET) posėdyje svarstytas vienas, tačiau strategiškai ypač aktualus klausimas -- Kauno miesto bendrojo plano antrasis pakeitimas, kuris gali lemti unikalių Kauno urbanistinių, architektūrinių ir gamtinių vertybių išsaugojimą arba jų sunaikinimą.

Iš ekspertų pasisakymų: „Bendrojo plano principai yra labai netobuli. Blogai yra svarstyti teritorijų paskirtis atsietai nuo erdvinių modelių. Labai svarbus Kauno santykis su upėmis. Skaudžiausios vietos ir telkiasi palei upes“ (G.Prikockis). „Naujų statybų teritorijos visai nesiderina su istoriniu senamiesčiu ir naujamiesčiu. Pirmiausia turėtume galvoti apie klaidų ištaisymą. Taip pat apie Kauno išskirtinumą ir jo įtaką. Nėra upių jungties su miestu ir pakrančių tvarkymo koncepcijos“ (R.Palys). „Urbanistika turi būti strategija, o ne gaisrų gesinimas“ (V.Stauskas).

Kauno miesto bendrojo plano antrojo pakeitimo užsakovas - Kauno m. savivaldybės administracija, parengė SĮ „Kauno planas“ ( PV - Aldona Tatariūnienė), pristatė Laurynas Byla

.

Posėdžiui vadovavo Evaldas Barzdžiukas.

Kauno m. savivaldybės teritorijos bendrojo plano pakeitimų sprendiniai.

G.Šinkūnas: Šis projektas visos teritorijos globaliai neapima, o nagrinėja 121-oje vietoje siūlomus paskirties pakeitimus. Kauno miesto savivaldybė 2013 m. ruošiasi rengti naują Kauno m. bendrąjį planą (toliau - BP).

Manau, visų 121 vietos komentuoti nėra būtinybės, siūlome aptarti labiausiai diskutuotinus taškus.

N.Valatkevičius: Šis BP parengtas pagal senąjį Teritorijų planavimo įstatymą, kuris buvo pakeistas 2005 m.

Kauno m. BP patvirtintas 2003 m., jo pagrindas - „operatyvusis planavimas“, kai detaliojo plano (DP) pagrindu galima buvo keisti BP.  Vėliau „operatyviojo planavimo“ sąvoka išnyko.

2009.12.02. Seimas vėl pakeitė Teritorijų planavimo įstatymą - išnyko terminas „naudojimo būdas ir pobūdis“, vietoj jo atsirado “teritorijų tipai“. Patariama vadovautis poįstatyminiais aktais, kurių dar nėra.

Šis antrasis BP pakeitimas - tai atsakas į poreikį keisti konkrečios teritorijos naudojimo būdą, todėl sprendžiami tik lokalūs klausimai. Naujas Kauno BP bus rengiamas 2013 m .- kviečiu dalyvauti rengiant naująjį BP ir viešuose pirkimuose.

E.Barzdžiukas: Kokia ekspertų nuomonė: reikia pristatyti visas vietas ar tik opiausias?

A.Karalius: O kas atrinks tas svarbiausias vietas?

N.Valatkevičius: BP buvo skelbtas visuomenei, duotas mėnuo susipažinti.

G.Šinkūnas: Miesto taryboje 121 vietos pristatymas užtruko 2 valandas. Iš praktikos žinome, kurias svarbiausias vietas reikėtų pristatyti.

 E.Barzdžiukas: Siūlau balsuoti. Yra du pasiūlymai:

  1. Pristatyti visas 121 vietą.
  2. Rengėjai savo nuožiūra pristato problematiškiausias vietas, o ekspertai pasiūlo, kurias pristatyti papildomai.

Balsuokime: Kas už už 1-ąjį pasiūlymą?

Nebalsavo niekas.

Kas už 2-ąjį pasiūlymą?

Balsavo: už - 6 ekspertai.

E.Barzdžiukas: Nuspręsta pristatant vietas pasikliauti rengėjų nuožiūra. Prašome pristatyti BP pakeitimą.

L.Byla: Buvo gautas sąrašas teritorijų, kurių atlikta išsami analizė: išnagrinėtos gretimybės, atliktas KVAD įvertinimas, želdinių įvertinimas, ar teritorija patenka į SAZ. Be to, parengta koncepcija - prie galiojančio BP parengti schematizuoti sprendiniai. Teritorijos išnagrinėtos plačiau, negu apima sklypai.

Buvo atsižvelgta į derinančių institucijų reikalavimus - atlikta esamos būklės analizė ir atsižvelgta į derinančių institucijų sąlygas (pvz., nemažinti miesto vertingų želdinių ir zonų prie vandens). Mažesnėje teritorijų dalyje paliekama ta pati funkcija, kita dalis keičiama.

Pvz., 14 ir 103  vietos  yra centrinėje miesto dalyje. 14 vieta - prie Santakos ir Daugirdo gatvių. Iš kitos paskirties, gyv. ir komercinės paskirties  keičiame į kitą ir visuomeninę paskirtį, nes yra KVAD teritorijoje. 103 vieta - prie Šv.Gertrūdos ir Kumelių gatvių. Į gamtines saugomas teritorijas nepatenka, bet yra KVAD zonoje. Turi būti atstatytas senamiesčio užstatymas, skvero statuso nesuteikti.

Siekdami panaikinti gyvenamąsias teritorijas prie kapinių (Jonavos g.), pakeitėme iš gyvenamosios į komercinę paskirtį.

G.Prikockis: Svarstome reglamentus ar pakeitimus?

L.Byla: Senas BP nenagrinėjo nei aukštingumo, nei užstatymo tankumo.

A.Karalius: Manau, kad būtų gerai perbėgti per 121 vietą bent po  2 - 3 sek.

E.Barzdžiukas: Nemanau, kad reikia svarstyti visas vietas. Tegu rengėjai patys pristato problematiškiausias vietas. Kiek žinau, rengėjai siūlo trečdalio sklypų paskirties nekeisti. Bus proga išdėstyti motyvus. Galėsime paremti sprendimą arba ne.

A.Karalius: Pradėkime nuo aktualiausių teritorijų.

L.Byla: Teritorija Kleboniškyje, tarp gyvenvietės ir Neries.  Tai 15, 16, 29, 30, 60, 62 vietos. Čia gyventojų bendrija aktyvi ir nenori kaimynų. Teritorija yra prie upės, todėl galioja saugomų zonų reikalavimai. Siūlomiems pakeitimams neprieštaraujame - naudingų iškasenų teritoriją keisti į gyvenamąją, nes nepatenka į vandenvietės ribas.

V.Stauskas: Juridiškai ten tuščia, o realybėje ar nėra miško?

L.Byla: Esamos būklės analizė rodo, kad tai teritorija iki miško, ten dabar pieva.

N.Blaževičienė: Kokia 15 vietos paskirtis?

L.Byla: Gyvenamoji.

N.Blaževičienė: Bet tai užliejama teritorija.

L.Byla: Iš medžiagos matome, kad ne.

N.Valatkevičius: Anksčiau šioje zonoje buvo žvyro kasyklos. Dabar tai nesutvarkytos 2 - 4 m gylio žvyrduobės. Jos privalo būti sutvarkytos ir užpiltos.

L.Janušaitienė: Iki kokios altitudės bus atstatyta?

L.Byla: Gyvenamieji namai gali būti numatomi tik neužliejamose teritorijose.

R.Palys: Svarbu išsiaiškinti, ar  altitudė nebus keliama 3 m aukštyn.

N.Valatkevičius: Kleboniškio teritorija yra sudalyta rėžiais nuo Smetonos Laikų. Nuo 1990 m. iki 2002 m. čia buvo atkuriamos nuosavybės teisės - sklypais nuo 6 iki 12 arų. 2002 m. Seimas patvirtino naują įstatymą - miestuose turi būti grąžinta laisva neužstatyta žemė. Todėl žemė buvo grąžinta, o vidurinėje dalyje sklypus turintys piliečiai jaučiasi apgauti.

G.Prikockis: Ar šioje dalyje nėra naujų infrastruktūros teritorijų?

N.Valatkevičius: Pagrindinės gatvės parodytos - tai BP, ne DP.

G.Šinkūnas: BP planuojama rodyti ne žemesnės negu C kategorijos gatves. Pasiūlėme ir naujas gatves. Kleboniškyje privalu rengti DP.

N.Valatkevičius: Ryšiai, kurie jungs žalią plotą su upe, yra svarbūs. Geras pasiūlymas – parodyti skersines gatveles.

A.Karalius: Reikėtų parodyti krantą kaip infrastruktūrą, jo pjūvius.

N.Valatkevičius: Pakrantė - bendrai naudojama teritorija, savivaldybė turėtų ją išpirkti.

A.Karalius: Reikėtų įrašyti į BP rekomendacijas - papildyti BP krantinių sprendiniais.

N.Valatkevičius: Mintis gera.

L.Byla: Tarp Neries ir Jonavos gatvės (Nr. 86, 87, 88, 89, 98, 38) siūlome ne gyvenamąją, o komercinę paskirtį.

N.Valatkevičius: Teritorija palikta rekreacijai ir bendram naudojimui, kad galima būtų prieiti prie upės.

L.Byla: Nr. 38, 61 -  teritorija apie 100 m nutolusi nuo kapinių, dabar naudojama kaip kolektyvinis sodas. Siūlome  komercinę paskirtį.

R.Palys: Anksčiau buvo numatytas žalias platėjantis koridorius nuo Vilijampolės link Kleboniškio. Kaip dabar?

L.Byla: Šiuo metu koridorius jau užstatytas.

R.Palys: Kokiu atstumu nuo upės galima statyba?

L.Byla: Užstatymo riba 60 – 70 m.

A.Karalius: Kokia miesto politika - kam priklauso pakrantės ruožas nuo sklypo ribos iki upės?

N.Valatkevičius: Jis priklauso valstybei, bet nuo liepos 1 d. visos teritorijos, esančios miesto ribose, priklausys miestui.

A.Karalius: 20 m - labai siauras ruožas, ten nieko neįmanoma įrengti.

N.Valatkevičius: Prie pakrantės įrengimo gali prisidėti ir savininkai, nebūtinai  savivaldybė.

A.Karalius: Siūlyčiau palikti platesnį pakrantės ruožą.

N.Valatkevičius: Galima būtų pažiūrėt į BP teritorijų požiūriu.

G.Prikockis: Nėra esamos būklės brėžinio.

E.Barzdžiukas: Reikėtų parodyti esamą situaciją ir siūlomą pakeitimą.

R.Palys: Jonavos gatvė neturi jokios koncepcijos.

L.Byla: Šiaurės - Lazūnų gatvė (Nr. 32, 33). Iš bendro naudojimo teritorijos nori pakeisti  į mažaaukštę ir daugiaaukštės gyvenamosios statybos teritoriją. Dabar toje vietoje sodai.

N.Valatkevičius: Čia praeina dvi 110 V linijos, todėl teritorija yra bendro naudojimo. Žmonės nori atsiimti sklypus, o liniją pakiš po žeme.

R.Palys: Svarbu, kad gyvenamieji namai neužliptų ant šlaitų.

L.Byla: Eiguliuose (31 vieta) paliekama esama padėtis - bendrai naudojama teritorija. J.Lukšos- Daumanto gatvėse ( 35, 36) paskirtis keičiama į mažaaukštę gyvenamąją funkciją.

N.Valatkevičius: 2003 m. čia buvo padaryta  BP klaida, dabar ji taisoma.

L.Byla: Šilainiuose prie Panerių gatvės (Nr. 71) siūlome paskirties nekeisti, palikti priėjimą prie upės.

12 vieta - esama inžinerinė  infrastruktūra, numatoma gyvenamoji teritorija.

2 vieta - suformuotas sklypas prie daugiabučių, pritarti keitimui į komercinę paskirtį.

102 vieta - siūloma gyvenamoji ir komercinė paskirtis, buvo sodybinio užstatymo.

65 vieta  Žemaičių plente yra bendrai naudojama, prie forto. Pasiūlymas keisti į gyvenamąją atmestas.

A.Karalius: Gal svarstykime svarbiausias teritorijas?

E.Barzdžiukas: Aptarkime zoną nuo upės iki centrinės dalies.

L.Byla: Centre yra 14 vieta - Daugirdo gatvėje. Dabar tai gyvenamosios paskirties teritorija, siūloma keisti į visuomeninę. Tam pritarta.

103 vieta  - Šv.Gertrūdos ir Kumelių gatvės. Skveras paliekamas, siūloma komercinė ir gyvenamoji paskirtis.

70 vieta - Aušros g. apačia. Paskirtis keičiama, vadovaujantis KVAD sąlygomis.

27 vieta - prie radijo ryšio Vaižganto g. Dabar priklauso inžinerinei infrastruktūrai, siūloma keisti į gyvenamąją. Pagal KVAD numatyta C2 konservacinė paskirtis.

E.Barzdžiukas: Gal Urbanistikos skyriaus vedėjas galėtų nurodyti sudėtingiausias vietas.

N.Valatkevičius: Tai S.Dariaus ir S.Girėno oro uostas, Vaišvydava, Petrašiūnų vandenvietė, Romo uostas, Vičiūnų vandenvietė, uostas prie HES (Nr. 68), uostas Marvelėje.

N.Blaževičienė: Kokio pobūdžio gyventojų nepasitenkininmas dėl oro uosto?

N.Valatkevičius: Aplinkiniai gyventojai nepatenkinti, kad skraido lėktuvai, nors oro uostas įkurtas prieš 100 metų. Turėtų būti konservacinės, infrastruktūros ir komercinės paskirties teritorija. Konservacinė paskirtis – pagal KVAD įstatymą, dabar jau rengiamas spec. planas. Jį rengiant dalyvauja ir N.Steponaitytė.

L.Byla: Vietos Nr. 45, 46 – oro uostas. Nors du numeriai, sklypas vienas.

V.Stauskas: Kaip dėl realaus oro uosto naudojimo?

L.Byla: Tai bus numatyta spec. plane.

Sklypas Nr. 73 - tarp  Marvelės ir Nemuno. Dabar čia bendrai naudojama rekreacinė teritorija, planuojama įrengti laivų prieplauką.

N.Valatkevičius: Manau, dalyje teritorijos  rekreacinė paskirtis galėtų likti. Šalia uosto galėtų būti infrastruktūros spalva, šalia – autobusų parkas.

G.Prikockis: Ši vieta turi ypatingą poveikį miesto panoramai. Todėl svarbu, koks uostas numatomas.

N.Valatkevičius: Numatomas krovininis uostas.

A.Karalius: Tuomet didžioji sklypo dalis bus skirta sandėliavimui.

N.Valatkevičius: Gali taip ir būti. Uostus galima statyti pramonės įmonių teritorijoje. Būtent šioje projektavimo stadijoje galima mažinti sandėliavimo plotus.

L.Byla: Sklypai prie Kauno marių –  52, 53. Iš rekreacinės paskirties keičiama į visuomeninės paskirties ir kultūros paveldo teritoriją.

N.Valatkevičius: Šiuo metu ten yra 2 elingai. Anksčiau šioje zonoje buvo siurbiamas vanduo, prieš 20 m. siurbimą sustabdė. Tai naudingų iškasenų vandenvietės teritorija. Siurbliai dabar priklauso savivaldybei. Todėl teritorija yra visuomeninės paskirties. Dabar naudingų iškasenų zona mažinama. Kai pasikeis įstatymai, atsiras „teritorijų tipai“.

L.Byla: 68 vieta - iš inžinerinės infrastruktūros teritorijos paskirtis  keičiama į komercinę, kurioje veikla bus susijusi su rekreacija.

Vaišvydavoje 93 vietos paskirtį iš bendro naudojimo siūlė  keisti į gyvenamąją. Mes siūlėme keisti pusę teritorijos, bet aplinkosauga liepė visą plotą palikti žalią.

Vičiūnuose 92 vieta apaugusi medžiais. Tai antra apsaugos zona prie vandens, todėl siūlome pusę sklypo palikti kitai paskirčiai, pusę keisti į gyvenamąją.

L.Janušaitienė: Norėčiau sužinoti apie 107 sklypą.

L.Byla: 107 vieta yra prie Krašto kelio į Jurbarką. Apaugusi zona patenka į kraštovaizdžio draustinio ribas. Planuojamas aplinkkelis būtinas, neigiamo poveikio želdynų sistemai nepadarys. Iš bendro naudojimo keičiama į inžinerinės infrastruktūros paskirtį.

N.Valatkevičius: Tai naujai nustatyta trasa.

A.Karalius: Noriu informacijos apie  47 vietą.

L.Byla: 47 vieta yra prie Nemuno. Didesnė sklypo dalis patenka į vandens apsaugos juostą. Teritorija neužstatyta, apaugusi medžiais ir krūmais. Rekomenduojame dalį sklypo keisti iš bendrai naudojamos teritorijos  į komercinę, jei bus užtikrinta galimybė  praeiti pakrante ir statyti tik mažaaukščius pastatus.

R.Palys: 21 vieta?

L.Byla: 21 vieta – tai konversijos į gyvenamosios ir komercinės paskirties teritorijas, iškeliant pramonės įmones.

R.Raslavičius: Apie 74 vietą plačiau.

L.Byla: Ši vieta yra Antakalnio gatvėje. Iš visuomeninės paskirties siūloma keisti į gyvenamosios daugiaaukštės statybos paskirtį. Sklypas iš 3 pusių ribojasi su šlaitais. Dalis, kurios paskirtį siūloma pakeitimas, neapaugusi. Pakeitimas bus galimas tik po kapinių SAZ ribų pakeitimo. Rekomenduojame nenumatyti aukštybinių pastatų.

R.Raslavičius: Aukšti tūriai ant šlaitų gadins miesto panoramą.

G.Šinkūnas: Ačiū už kantrybę. Vasario 17 d. vyks šio projekto viešasis svarstymas. Kviečiu aktyviai dalyvauti, siųskite klausimus.

E.Barzdžiukas: Pereisime prie pasisakymų. Pastabos turėtų būti dalykiškos, prašyčiau nurodyti užprogramuotas klaidas, kurios Jums kelia nerimą.

PASISAKYMAI

N.Blaževičienė: BP pataisos  zonose šalia upių turėtų nuosekliai įgyvendinti nuostatą atgręžti miestą į vandenį. Planuojamos pramoninės teritorijos Marvelėje mastelis nedera šioje situacijoje ir iš jos apžvelgiamoms perspektyvoms.

Kleboniškio gyvenvietės panerio urbanizacijos perspektyvos planuojamos neatsižvelgiant į reljefo galimybes. Šios teritorijos turėtų išlikti rekreacinės paskirties.

S.Dariaus ir S.Girėno oro uosto teritorija turi išlikti vientisa ir nedaloma, todėl jos įvardinimas turi įgauti vieną žymėjimą, norint išvengti dviprasmiškumo ir aktualizuojant jo išsaugojimą ir eksploatavimą.

S.Juškys: Sunku aptarti visas vietas, apsistosiu ties 15, 16, 73, 88, 89.

15, 16 vieta - teritorija užliejama, statyba sunkiai įgyvendinama, nes brangu gruntą kelti 3 m į viršų. Problemų kils ne tik dėl potvynių, bet ir dėl inžinerinių tinklų.

73 - krovinių uostas atsiranda teritorijoje, kuri yra Kauno įvažiavimo vizitinė kortelė. Aišku, reikėtų iškelti ir pramonines zonas priešais Nemuno salą.

88, 89 – abejoju, ar savininkai leis naudotis Neries pakrante, greičiausiai ji bus atitverta tvoromis kaip Lampėdžiuose. Neries pakrantė Jonavos gatvės pusėje galėtų būti puiki dviračių trasa, vedanti į Kleboniškį.

A.Karalius: BP pasigendu nuostatos upių klausimu. Kiek konkretus savininkas sugeba užsiimti žemės palei upę, tiek ir lieka. Siūlau upių krantuose palikti 50 m juostas rekreacinei infrastruktūrai, kur žemė liktų miesto nuosavybe. Taip pat turi būti nustatyti statmeni krantui infrastruktūriniai koridoriai  apytiksliai kas 200 m. Tik tuo atveju krantuose galės atsirasti realus gyvenimas ir vandens infrastruktūra. Būtina parengti Kauno upių specialųjį planą. Šiuo požiūriu „Sandijos“ pakrantės siūlymus būtina koreguoti.

Uosto zoną prie Marvelės siūlau projektuoti kaip infrastruktūrinę, 4 kartus mažesnę. Likusią teritoriją palikti komercijai ir daugiabučiams. Pramonės šioje vietoje negali būti.

Visą Romo uosto zoną siūlau skirti vandens  infrastruktūrai ir rekreacijai.

Žemųjų Šančių pakeitimams į komerciją pritariu, tačiau zoną būtina skaidyti Šančiams būdingu gatvių tinklu.

Aukštojoje Fredoje (74 vieta) daugiaaukštei statybai pritariu tik tuo atveju, jei pastatų aukštis bus iki 15 m.

Apskritai BP pasigendu konceptualaus strateginio požiūrio. Toks „sklypinis“ urbanizmas yra pražūtingas miestui.

V.Merkevičius: Manau, kad būtina Nemuno ir Neries pakrančių panaudojimo viešoms reikmėms studija (spec. planas). Siauros žalios juostos palei upes turėtų pulsuoti. Nepritarčiau minčiai numatyti naują upių uostą Marvelėje – pramonės teritorijų skaičių prie upės reikia mažinti, o ne kurti naujas. Jį galima iškelti toliau nuo miesto centro. Nepritariu aukštybinių pastatų teritorijos formavimui ant Aleksoto šlaito.

J.Minkevičius: BP turi būti optimizuota bendroji miesto struktūra ir numatyta strateginė pespektyva. Probleminiai mazgai: naujo uosto teritorija prie Marvelės, Aleksoto šlaitų užstatymas, upių krantų užstatymas, oro uosto teritorijos panaudojimas, Nevėžio slėnio planavimas, Šančių teritorijos rekonsrukcijos projektas. Siūlau pabrėžti savitumus, gerinti upių krantinių sprendinius. Naujame BP būtina spręsti strateginius uždavinius.

R.Raslavičius: 74 sklype abejotina daugiaaukštės statybos plėtra Nemuno šlaitų link. 45, 46 vietoje taisytinas teritorijos žymėjimas.

73 vietoje numatoma pramonės zona - uostas Marvelėje. Toks sprendimas leistų intensyviai užstatyti ruožą, kuris užstotų senamiestį, dingtų vizualus aplinkkelio  ryšys su senamiesčiu.

107 vietoje aplinkkelis į Raudondvarį nemotyvuotas,  planuojamas labai arti vandens.

G.Prikockis: BP principai atrodo labai netobuli. Didelė blogybė svarstyti teritorijų paskirtis atsietai nuo erdvinių modelių. Pakeitimams pritarti negaliu - Kaunui labai svarbus santykis su upėmis. Skaudžiausios vietos ir telkiasi palei upes.

Kleboniškio blokas, Panerių gatvės blokas ir kiti 92, 87, 89 – teritorijos, nudažytos be jokių miesto stuktūros sprendinių ( gatvių). Būtina rodyti infrastruktūros sprendinius - gatves.

Uostas Marvelėje (73), kaip pramonės teritorija,  yra didelė klaida. Atkariavę pramonės teritorijas prie Nemuno, dabar vėl kuriame naujas. O vaizdas nuo „VIA Baltica“ - Kauno vizitinė kortelė.

R.Palys: Naujų statybų teritorijos visiškai nesiderina su istoriniu senamiesčiu ir naujamiesčiu. Tarp jų – didžiulis ir visapusiškas atotrūkis. Todėl pirmiausia turėtume galvoti apie klaidų ištaisymą. Taip pat apie Kauno išskirtinumą ir jo įtaką. Nėra upių jungties su miestu ir pakrančių tvarkymo koncepcijos.

Kleboniškio kvartaliukas

- abejonių kelia per arti prie upės prieinantys sklypai ir esamos žemės altitudės pakėlimas apie 3 m ( labai blogai). Keičiasi natūralus gamtovaizdas.

Jonavos g. kvartaliukas

   neturi bendros gatvės plėtros koncepcijos. Tai unikali palei upę einanti gatvė, ir problemas reikia spręsti europietiškai.

Teritorijoje  ant Aleksoto šlaito

jokiu būdu negalima statyti aukštų gyvenamųjų pastatų, nes jie kyšos virš senamiesčio, vizualiai mažins šlaito aukštį.

Šančiuose

 pirmiausia reikia suvokti ir apibendrinti šio labai savito rajono vertę.

S.Dariaus ir S.Girėno

 oro uoste gali būti tik vienas sklypas.

Marvelės uoste

 būtina išsiaiškinti realų reikalingą dydį. Galbūt jį formuoti įlankoje - taip atveriant vaizdą į senamiestį.

V.Stauskas: Labai svarbus miesto santykis su vandeniu. Zonas prie upių urbanizuoti galima tik atlikus rimtą analizę.

Šio BP pobūdį nulemia taškiniai interesai, nėra koncepcijos. Norėčiau matyti Kauno miesto ribų pakeitimą. Kauno miegamieji rajonai lieka už miesto ribų. Urbanistika turi būti strategija, o ne gaisrų gesinimas.

Pritariu Žemosios Fredos užstatymui prie upės. Uostas Marvelėje turi būti rekreacinis. Daugiau dėmesio skirti vandens sportui.

„Combo“ klubas - klaida. Gal galėtų būti du uostai?

 

D.Šarakauskas: Jei BP nebus parodyti priėjimai prie upių, tai realiai jų ir nebus. Būtinai turi būti parodytos gatvės,  nes niekas nenorės, kad takas eitų per jų sklypą.

Uoste reikia konkretumo - juk tai taškinis pakeitimas.

Reikia pradėti kuri naują  2013 m. BP strategiją. O šis pateiktas BP tėra žemėtvarkos projekto perdarymas.

N.Valatkevičius: Tai ne gaisrų gesinimas, o normalus darbas, reglamentuotas įstatymais. Surenkami žmonių prašymai, kad juos išnagrinėtų profesionalai. Tai dvejų metų darbas. Tik politikai gali nuspręsti, ką keisti, ko – ne.

Šis planas labai panašus į žemėtvarkos planą. Dabar rengiame programą, kurios medžiaga bus pateikta GIS su aerogeodezinėmis nuotraukomis. Šiuo atveju taip problemų spręsti negalime. Naujajam BP numatyti 2 mln. Lt. Kviečiu kolegas prisidėti prie naujojo BP rengimo.

Visi vieši projektai, įgyvendinami už savivaldybės lėšas, yra pateikiami KAUET.

E.Barzdžiukas: Noriu padėkoti BP rengėjams. Buvo stengtasi kuo plačiau analizuoti diskusines vietas, kurių, kaip matome, yra nemažai.

NUTARIMAS

1.

Pristatytam  projektui „

Kauno miesto bendrojo plano antrasis pakeitimas” (

užsakovas- Kauno m. savivaldybės administracija, parengė SĮ "Kauno planas", PV - Aldona Tatariūnienė, pristatė Laurynas Byla)

 pateikiame šias rekomendacijas:

1.1. Bendrojo  plano (BP) sprendiniai zonose šalia upių turėtų nuosekliai įgyvendinti nuostatą atgręžti miestą į upes (7 ekspertai).

1.2. Nepritariame minčiai numatyti didelį upių uostą Marvelėje – pramonės teritorijų skaičių prie upių  reikia mažinti, o ne kurti naujas.  Krovinių uostas atsiranda teritorijoje, kuri yra Kauno vizitinė kortelė (6 ekspertai).

1.3. Rengiant bendrąjį planą (BP) būtina paruošti  Kauno upių krantinių specialųjį  planą (5 ekspertai).

1.4. Aukštojoje Fredoje (74 vieta) negalima statyti aukštų gyvenamųjų pastatų, nes tūris iškils virš senamiesčio, vizualiai mažins šlaito aukštį (5 ekspertai).

1.5. Pasiūlytame bendrajame plane (BP) pasigendame  konceptualaus strateginio požiūrio (4 ekspertai).

1.6. S.Dariaus ir S.Girėno oro uosto teritorija turi išlikti vientisa ir nedaloma, todėl jos įvardinimas turi įgauti vieną žymėjimą, kad būtų išvengta dviprasmiškumo (4 ekspertai).

1.7.  Kleboniškio gyvenvietės panerio urbanizacijos perspektyvos planuojamos neatsižvelgiant į reljefo galimybes. Šios teritorijos prie vandens galėtų būti rekreacinės paskirties. Būtina rodyti infrastruktūros sprendinius - gatves (4 ekspertai).

1.8. Uosto zoną prie Marvelės siūlome projektuoti kaip infrastruktūrinę  ir gerokai mažesnę (teritorijos dydį pagrįsti analize).  Likusią teritoriją palikti mišriai paskirčiai, pramonės šioje vietoje neturi būti. Išlaikyti 50 m atstumą nuo vandens ir senamiesčio apžvalgą nuo aplinkelio (3 ekspertai).

1.9. Žemųjų Šančių pakeitimams į komercinę paskirtį pritariame, tačiau zoną būtina skaidyti Šančiams būdingu gatvių tinklu (2 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė

(pagal KAUET 2010 01 20 posėdžio protokolą)

 

 

Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*