ATSARGIAI: ŽALIAKALNIO DRAUSTINIS IR KAUNO SENAMIESČIO ŠIRDIS! 1

Pagal KAUET 2009 05 13 posėdžio protokolą
www.kamane.lt, 2009-05-27

Kauno architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba pakartotinai kedeno miesto vystymo projektus, rengiamus Žaliakalnyje – Vydūno g. ir Senamiestyje – Jakšto g. Abiem atvejais buvo karšta, nes sprendimai gyvybiškai svarbūs Žaliakalnio draustiniui ir Kauno senamiesčio širdžiai. Abiem atvejais aritmija nepageidaujama.

Posėdžiui vadovavo Algimantas Kančas.

1. ŽEMĖS SKLYPO VYDŪNO G. 2A DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI IR TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Detalųjį planą rengia UAB "Planuotojai" (arch. N.Tuleikienė), techninio projekto pasiūlymus - Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė (arch. A. ir Š.Kiaunės). Užsakovas - UAB "Ąžuolyno” sporto ir sveikatingumo centras. Pakartotinis svarstymas.

Projektas Vydūno g. 2A. Panorama, abiejų var.

 

 

  

 

 

 

 

Projektas Vydūno g. 2A. Panorama, I var.

 

 

 

A.Kančas: Projektas pristatytas pakartotinai, praėjusio svarstymo pastabas turi visi ekspertai.

A.Kiaunienė: Atliktas šių pasiūlymų vertinimas kultūros paveldo ir aplinkos urbanistinio formavimo požiūriu. Jo autorius - profesorius Algimantas Miškinis. Pacituosiu bendras pastabas: projektuojamam namui skirtas sklypas “patenka į kultūros paveldo objekto Kauno miesto savivaldybės 1-ojo kultūrinio draustinio ( ) teritoriją “ ir “žymi kultūros paveldo objekto… ribą”.

Sklypas yra Žaliakalnio draustinio šiaurės pakraštyje, į vakarus nuo sporto ir sveikatingumo centro pastato ir į šiaurę nuo K.Petrausko g. sklypų Nr. 33 ir 35. Šiaurės pusėje, priešais projektuojamą namą, už 50 m nuo Vydūno alėjos, stovi triaukštis A. ir P. Galaunių namas. Nedidelis kvartalas, kuriame yra sklypas, tęsiasi iki Sporto gatvės. Kvartalas pradėjo formuotis dar XX a. trečiojo dešimtmečio pradžioje. Sovietmečiu pastatų dar pagausėjo. Taip susidarė netvarkinga atsitiktinio plano ir erdvinės kompozicijos pastatų grupė. Blogiausiai atrodanti kvartalo dalis atsiveria į sankryžą.

Pateiksiu sutrumpintas išvadas ir pasiūlymus:
* Namas gerai dera sklype, nedisonuoja su aplinka, atitinka paveldosaugos reikalavimus.
* 6 vietų vaikų žaidimo aikštelė - formalaus požiūrio į konkretų namą išraiška, neįvertinant to, kad namas stovi šalia didžiulio želdynų masyvo. Būtų logiškiau Ąžuolyno viduryje esantį įrenginių kompleksą perkelti arčiau Galaunių namo.
* Į šiaurę nuo projektuojamo namo iki lapuočių medžių eilės galima būtų sodinti spygliuočius, kurie labiau pabrėžtų kvartalo kontūrą ir izoliuotų kiemą.

Tiek apie vertinimą. KVAD išduotose sąlygose nurodyta neviršyti aplinkinio užstatymo aukščio. Galaunių namo parapeto aukštis - 12m, iki kraigo - 16 m. Manau, kad namo atsiradimas šioje vietoje turi esminių urbanistinių privalumų.

Pristatome du variantus. Abiem atvejais uždaromas chaotiškai susiformavęs kvartalas. Pagal pirmąjį variantą kvartalas uždaromas viena plokštuma, pagal 2-ąjį - laužytomis plokštumomis. Pateikėme beveik perimetrinį užstatymą nuo sankryžos. Bandėme santūrios stilistikos fasaduose sužaisti ritmu. Abiem atvejais namo struktūra ta pati, įvažiavimas iš gatvelės, garažas po pastatu. Numatytos 6 vietos automobiliams, nes projektuojami 6 butai. Pagrindinis įėjimas iš Ąžuolyno pusės. Pastato altitudė – 11,5 m.

A.Kančas: Prašau pristatyti techninius rodiklius.

A.Kiaunienė: Sklypo plotas – 550 kv. m, užstatymo aukštis – 12 m, užstatymo procentas - 0,38, intensyvumas - 1,2.

A.Kančas: Kokie pastato atstumai nuo sklypo ribų, vaikų žaidimų aikštelių?

A.Kiaunienė: Iki aikštelės išlaikyti norminiai atstumai. Iki sklypo ribų atstumai nustatyti remiantis apskrities viršininko sutikimu.

PASISAKYMAI

E.Barzdžiukas: Pasiūlymai gana įtikinami. Idėja suformuoti beveik perimetrinį užstatymą teisinga. Aukštis ir estetinės vizijos visiškai įtikina. Siūlyčiau paieškoti daugiau estetinių sąsajų su Ąžuolyno sporto klubu. Pritariu antram pasiūlymų variantui.

N.Blaževičienė: Urbanistinis sklypo užstatymas galėtų būti tobulinamas, pratęsiant tūrį K.Petrausko gatvės link ir sukuriant ryškesnę kiemo erdvę. Pagrindinį įėjimą į gyvenamąjį namą gamtinėje aplinkoje derėtų planuoti iš kiemo pusės.
Pastato estetiniai sprendimai kontekstualūs šiai Žaliakalnio daliai. Galėtų būti mažiau monumentalios plokštumos išoriniame perimetre.

S.Juškys: Abejonių kelia pastato aukštis. Įėjimas iš kiemo pusės būtų ne toks oficialus. Pritarčiau antram variantui, kuris labiau tinka aplinkinei situacijai. Darbas įdomus - pritariu ir sveikinu.

J.Kančienė: Ir man norėtųsi žemesnio tūrio. Siūlyčiau pastatą traukti link K.Petrausko gatvės - orientuotis į esamų namų išdėstymą.
Estetinė kryptis priimtina, prioritetą atiduočiau 1-ajam variantui, nes jis labiau dera prie sporto komplekso. Siūlyčiau dar labiau prie jo derintis - ieškoti ansambliškumo, siekti lengvumo - daugiau stiklo, šviesios spalvos.
Iš esmės esu prieš statybą šioje vietoje, o ypač gyvenamojo namo. Apie tai kalbėjau ir per pirmą svarstymą. Tačiau tai tik pilietinė deklaracija, nes visi leidimai jau išduoti.

V.Merkevičius: Pristatytam užstatymo tankumui ir aukščiui pritariu - parametrai daug mažesni nei per pirmąjį pristatymą. Ieškant išraiškos siūlau labiau apibendrintą kalbą. Patarčiau architektūrinės “apgaulės” būdu mažinti cokolinę dalį, kad pastato ir žemės riba išnyktų (gal ažūrinis garažas arba vejos pakėlimas cokoliui paslėpti). Man priimtinesnė 2-ojo var. pastato konfigūracija, tik Vydūno alėjos plokštuma per trumpa. Siūlau naudoti daugiau stiklo. Manau, kad pastatas galėtų būti tamsios spalvos, išnykstantis žalumoje. Reikia imtis priemonių, kad sklypas nebūtų aptvertas tvora.

J.Minkevičius: Praėjusį kartą buvau apskritai nusistatęs prieš šią statybą. Ir šiandien manau, kad čia neturėtų būti pastato, nes jis dar pablogina jungtį su Ąžuolynu. Bet leidimai jau išduoti…
Pats pastatas per aukštas, jo monumentali siena per daug dominuojanti, nors pats sprendimas šioje sudėtingoje situacijoje - kūrybiškas, originalus.
Bet paties sklypo užstatymui nepritariu iš principo.

A.Miškinis: Iš esmės sprendimui pritariu. Išskirčiau 2-ąjį variantą, nes jis labiau laužtas, “apkabina” kvartalą. Tačiau iš esmės namas per trumpas, kad suformuotų kvartalo galą. Fasadų estetika neatitinka namo paskirties. Galėtų atsirasti variantas, pagal kurį trečiasis aukštas būtų pastoginis. Manau, kad vaikų žaidimų aikštelė 6 butams - formalumas. Reikėtų naudotis aikštele, esančia Ąžuolyne, patraukus ją artyn gyvenamųjų namų.

R.Palys: Manau, kad į Ąžuolyną brautis nereikia. Siūloma pastato konfigūracija, dydis, jo pastatymo kryptis sudaro lyg “sąsmauką”, uždaro laisvą Ąžuolyno erdvės persiliejimą link gatvės ir į kitą jos pusę. Reikėtų tūrį pasukti kita kryptimi. Bendras aukštis per didelis, nereikia lygiuotis į Galaunių namą - tai atskiras “bokštas”, o foninis užstatymas yra 2 aukštų pastatai. Ilgųjų fasadų estetika gyvenamiesiems pastatams nebūdinga.

G.Prikockis: Vieta sudėtinga, bet pristatyta architektūra įrodo, kad ir esant painiai situacijai gali būti gerų sprendimų. Aukštis įtikina. Matau konfliktą tarp gyvenamojo namo ir įėjimo į visam miestui priklausantį parką. Norint sutvarkyti sklypą reikia želdinių nuo sankryžos pusės. Siūlau numatyti želdinius, aiškiau suformuoti taką, kad nekiltų pagunda statyti dar vieną namą.

V.Stauskas: Priimtinesnė 2-ojo varianto laužyta konfigūracija. Šešėliai sušvelnins sienų ilgį, padės geriau įsikomponuoti į Ąžuolyno peizažą. Vis dar abejotinas pastato aukštis, susijęs su patogiu garažu cokoliniame aukšte. Iš tikrųjų pastatas yra ne 3, o 4 aukštų. Siūlau žeminti cokolį, gal net visą pakišti po žeme, įrengiant sklype pandusą. Siūlau baltą spalvą, kuri būdinga tradicinėms tarpukario viloms Žaliakalnio rajone. Pritarčiau pasiūlymui fasaduose panaudoti daugiau stiklo.
Naujai pristatyta medžiaga yra kokybiškesnė.

A.Steponavičius: Vydūno al. 2a sklypo užstatymui kategoriškai nepritariu dėl faktinio Ąžuolyno teritorijos mažinimo ir ryšio tarp abiejų Ąžuolyno dalių naikinimo. Čia dar yra senųjų ąžuolų. Išmontavus biblioteką, parkas bus grynesnis. Noriu, kad mano atskiroji nuomonė kartu su R.Palio ir J.Minkevičiaus būtų užfiksuota.

L.Tuleikis: Pasisakyti negaliu, nes esu giminystės ryšiais susijęs su detaliojo plano rengėja. Noriu priminti, kad nutarime reikia pabrėžti, jog projektavimo sąlygose būtina pažymėti, kad nevalia sklypo aptverti tvora, reikia ieškoti kitų sprendimų.

A.Kančas: Po pirmojo pristatymo įspūdis labai pasikeitė. Siūlomas tūris lyg ir užbaigia užstatymą. Konfliktinių situacijų dėl vaikų žaidimų aikštelių kyla gana dažnai. Dabar šis klausimas sprendžiamas optimaliai. Pirmajame variante numatytas stiklinis erkeris pratęsia užstatymą. Pritariu Lino nuomonei dėl sklypo aptvėrimo tvora. Iš principo pasiūlymams pritariu.

Apibendrinsiu kolegų pasisakymus: dauguma ekspertų pritaria pateiktiems pasiūlymams su tam tikromis išlygomis. 4 ekspertai pasisako prieš statybą šiame sklype iš principo. Tai J.Minkevičius, J.Kančienė, R.Palys, A.Steponavičius. Svarstyme dalyvauja 13 ekspertų, todėl 9, pasisakantys už šį projektą, sudaro daugumą. Pateiksime sugrupuotas tarybos narių rekomendacijas tolimesniam darbui ir linkime sėkmės.

NUTARIMAS

1. Pateiktam projektui „Žemės sklypo Vydūno g. 2A detaliojo plano sprendiniai ir techninio projekto pasiūlymai” (detalųjį planą rengia UAB "Planuotojai", arch. N.Tuleikienė, techninio projekto pasiūlymus - Šarūno Kiaunės projektavimo įmonė) po pakartotinio svarstymo pritarti. Rekomenduoti tolimesniame darbe atsižvelgti į ekspertų pastabas:

1.1. Siūlome plėtoti 2-ąjį variantą, pagal kurį laužytos konfigūracijos pastatas tarsi apkabina kvartalą (5 ekspertai).
1.2. Vydūno al. 2a sklypo užstatymui kategoriškai nepritariame dėl faktinio Ąžuolyno teritorijos mažinimo ir ryšio tarp abiejų Ąžuolyno dalių naikinimo (4 ekspertai).
1.3. Rekomenduojame projektavimo sąlygose pažymėti, kad negalima sklypo aptverti tvora, reikia ieškoti kitų sprendimų, galbūt nuo sankryžos pusės atskirti jį želdiniais (3 ekspertai).
1.4. Urbanistinis sklypo užstatymas galėtų būti tobulinamas, pratęsiant tūrį K.Petrausko gatvės link (3 ekspertai).
1.5. Siūlome fasadų sprendiniuose naudoti daugiau stiklo (3 ekspertai).
1.6. Pagrindinį įėjimą į gyvenamąjį namą gamtinėje aplinkoje derėtų planuoti iš kiemo pusės
( 2 ekspertai).
1.7. Siūlome mažinti cokolinę dalį, kad pastato ir žemės riba išnyktų (gal optiškai - ažūrinis garažas arba vejos pakėlimas cokoliui paslėpti) (2 ekspertai).
1.8. Prioritetą atiduodame 1-ajam variantui, kuriame stiklinis erkeris pratęsia užstatymą ( 2 ekspertai).

2. MOKYMO PASKIRTIES PASTATAS A. JAKŠTO G. 6. TECHNINIO PROJEKTO PASIŪLYMAI. Projektuoja UAB "Sava erdvė" (arch. G.Stanislovaitis). Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas. Pakartotinis svarstymas.

Projektas Jakšto g. 6

 

Projektas Jakšto g. 6. Iš Raguvos g., išklotinė

  

 

 

A.Kančas: Perskaitysiu ankstesnės tarybos pastabas:

1.1. Siūlome peržiūrėti urbanistinius sprendimus, atsižvelgiant į PRPI atliktus istorinius urbanistinius tyrimus. Reikėtų pagal galimybes stengtis atkurti senamiesčiui būdingą užstatymo audinį (vieningai).
1.2. Pritariame 1-ojo varianto estetinei krypčiai (8 ekspertai).
1.3. Rekomenduojame atsisakyti kampinio įėjimo ir stilistiškai svetimos mansardos iš kiemo pusės (8 ekspertai).
1.4. Manome, kad projektuojamas tūris per platus senamiesčio kontekste. Būtų gerai bent dalį
statinio susiaurinti iki buvusio pastato pločio (4 ekspertai).
1.5. Pastatas galėtų būti vientisesnis, tūrių atskyrimas - subtilesnis, ne toks tiesmukas (4 ekspertai).
1.6. Reikėtų vengti didelių, senamiesčiui nebūdingų tūrių (4 ekspertai).
1.7. Norėtųsi šiuolaikiškesnės, drąsesnės estetikos (3 ekspertai).
1.8. Nerekomenduojame plytų estetikos, ji čia semantiškai svetima (3 ekspertai).
1.9. Siūlome pasitikrinti natūralaus patalpų apšvietimo sprendinius (3 ekspertai).

Ž.Radvilavičius: Esu projekto vadovas. Buvo parengti keli projekto variantai. Detalusis planas buvo įstrigęs ir patvirtintas 2004 m. Darbas buvo labai sudėtingas. Projektą pristatys autorius.

G.Stanislovaitis: Detalusis palnas buvo suderintas 2004 m. Pristatysiu naują variantą, suderintą su KVAD.

Per pastarąjį laikotarpį buvo baigti kasinėjimai, atlikti A.Vaškelio archeologiniai tyrimai. Iš pradžių šioje teritorijoje buvo 3-4 sklypai. XVI a. posesijos buvo perdalytos į 3. Viena posesija skilo į 2 sklypus. Užstatymas keitėsi kas 30 m. Šiuo metu atkastas XVI a. rūsys. XIX a. atsirado statinys A.Jakšto g. 6. 1-2 aukštų statinys buvo daug kartų perstatytas. Pastatai buvo nukreipti į A.Jakšto gatvę, kiemas – į Raguvos gatvę. Archeologinių kasinėjimų metu atkastas XVI a. rūsys ir statinio, kurio statyba buvo nutraukta, pradžia. Nugriautasis pastatas A.Jakšto g. 6 nebuvo vertingas, ir KVAD leido jį nugriauti. Detaliojo plano zona apima 2 sklypus ir dalį trečiojo.

Senus pamatus pabrėžiame atskiru statiniu ir pažymime nugriautą pastatą. Senasis rūsys bus restauruojamas. Pagrindinės durys į projektuojamą pastatą – iš kiemo, kitos – iš A.Jakšto gatvės, kad būtų lengviau eksploatuoti. Antrame aukšte projektuojami kabinetai, trečiame - salė ir keli gyvenamieji kambariai.

Tūriniai sprendiniai - atskiriame seno rūsio dalį ir pastatą A.Jakšto 6 ir dalijame į du fasadus, kad pabrėžtume 2 posesijas. Atskyrimas stiklu parodo buvusio įėjimo vietą. Apdailos medžiagos - tinkas, stiklas, gelžbetoninės dekoratyvinės juostos.

Ž.Radvilavičius: Noriu pasidalyti informacija apie buvusį pastatą A.Jakšto g. 6. Pamatai buvo tokie blogi, kad juos reikėjo tik griauti, atnaujinti neįmanoma. XIX a. šioje vietoje stovėjęs pastatas buvo didesnis už paskutinįjį. Į Raguvos gatvę nukreiptų statinių nebuvo.

R.Rabačius: Noriu atkreipti dėmesį, kad yra pagrindas paskubėti. Jei dar ilgiau neapsispręsime, liepos mėnesį finansavimas bus atidėtas. Todėl labai prašau konstruktyviai spręsti šį klausimą.

R.Miliukštis: Anksčiau esu išsakęs nuomonę, kad geriau būtų palikti pastatą A.Jakšto g. 6, o nugriauti Žydų ligoninę, nes ji sumūryta iš pilies liekanų.

PASISAKYMAI

L.Tuleikis: Tai viešos paskirties objektas, kurį reikia remti. Jo atsiradimas padidintų senamiesčio trauką. Abejonių kelia tai, kad autoriai neturi aiškios pozicijos, ką reikėtų respektuoti. Dėl to bendra išraiška susmulkėjusi. 6 fasadų motyvai - aiškiai per daug, ypač ilgo ligoninės fasado fone. Manau, 3 temų visiškai užtektų. Frontono atsiradimas A.Jakšto gatvėje nepakankamai motyvuotas, o fligelis kieme priimtinas tiek erdvės, tiek istoriniu aspektu.
Pritariu tokio objekto atsiradimui, bet, pažymėdamas pozityvią projektavimo eigą, nepritariu frontono atsiradimui A.Jakšto gatvėje ir per dideliam komplekso susmulkinimui. Bendram tūrio sprendimui pritariu. Leiskime projektą į gyvenimą su sąlyga, kad autoriai atsižvelgs į ekspertų rekomendacijas.

A.Steponavičius: Manau, kad autoriai galėtų projektuoti gerokai laisviau, nes nėra tikslios istorinės medžiagos. Šimtu procentų pasisakyti už pateiktą sprendimą negaliu.

V.Stauskas: Pakartotinai pristatytas projektas gerokai kokybiškesnis už ankstesnįjį. Bet į vieną pastabą autoriai vis dėlto neatsižvelgė - sudalijimas per smulkus, ypač svetima vertikalaus dalijimo estetika. Gal užtektų posesijas pažymėti tik fasade? Reikėtų drąsesnių elementų. Galėtų būti du tūriai - horizontalus ir vertikalus. Daugiau pastabų neturiu.

G.Prikockis: Palyginti su pirmuoju svarstymu, šis - žingsnis į priekį ir tam tikra prasme atgal. Pozityvus sprendimas iškišti fligelį į kiemą. Aplink - ramūs ilgi tūriai, o pristatyto pastato estetika - daugiakalbė ir nervinga. Nepriimtinas fasado skaidymas, ypač todėl, kad požiūris į senamiestį turėtų būti išskirtinis. Apie estetiką dar reikėtų pagalvoti. O funkcija nekelia jokių abejonių.

R.Palys: Esu labai nusivylęs, kad pastatą A.Jakšto g. 6 leista nugriauti, nepakankamai visapusiškai jį įvertinus. Jis buvo toje teritorijoje vienintelis autentiškas, semantiškas. Pristatyta medžiaga geresnė, negu pirmą kartą, bet estetika per daug įmantri. Urbanistiškai būtų tikslinga pamąstyti apie Raguvos gatvės arba bent Žvejų tako išryškinimą. Siūlau konceptualiau pažvelgti į XVI a. rūsio eksponavimą.

A.Miškinis: Vienas svarbiausių dalykų senamiestyje - posesija. Ji atkuria senamiesčio įvaizdį. Turėtų būti akcentuojamos 3 posesijos, 3 čia stovėję namai. Tokią užstatymo struktūrą reikia respektuoti ir naujoje pastato kompozicijoje. Fasado dalijimas per formalus. Svarbu tinkamai pritaikyti istorinių tyrimų medžiagą. Kiemo erdvę reikia formuoti dabar.

J.Minkevičius: Pastato funkcinis ir tūrinis sprendimas priimtinas. Fasadus dar reikėtų kūrybiškai tobulinti. Vieta prie Kauno pilies įpareigoja ir kelia itin didelius reikalavimus. Siūlau pritarti tolesnei eigai, kartu tobulinant fasadus.

V.Merkevičius: Posesijų eksponavimas atskira architektūrine kalba, medžiaga, tūriu, manau, yra klaidingas. Pastatas turi būti suvokiamas kaip vienas, o posesijos pabrėžiamos santūriai. Atsisakyčiau „piliastrinės“ kalbos fasaduose, nes ji labai svetima senamiesčiui. Stogo medžiaga neturėtų būti skirtinga, užtenka spalvos, langų ritmikos.
Frontonas abejotinas, juolab kad nėra tvirtų istorinių patvirtinimų. Manau, kad prieš jį turėtų būti aikštė, o ne siena. Frontonas kieme priimtinesnis, bet nebūtinai stiklinis - gal ateityje čia atsiras statinių.
Manau, kad reikėtų tobulinti atkasto rūsio eksponavimą atsižvelgiant ir į planinę struktūrą.

J.Kančienė: Jei neformuojama bendra kiemo erdvė, į kiemą iškištas fligelis nepriimtinas ir urbanistiškai nepateisinamas. Estetika per daug daugiakalbė. Pastatas vienas, tad jo fasado skaidymas – grynai butaforinė dekoracija, suskaidyta per daug kontrastingai. Siūlau ieškoti bendros kompozicinės dalių dermės. Iš principo tokio statinio atsiradimui pritariu, iš dalies todėl, kad reikia panaudoti lėšas.

S.Juškys: Manau, kad Raguvos gatvė galėtų būti užstatyta perimetriškai. Bet gal jau šaukštai po pietų? Siūlau atsisakyti frontono, ypač su stiklo užpildu. Gelžbetonio panaudojimas ir tiražuoto langų pamėtymo principas labai abejotinas. Reikėtų ieškoti šviežesnės estetikos.

N.Blaževičienė: Manau, kad būtina pateikti viso sklypo urbanizavimo viziją ir atkurti šią kvartalo ir gatvės dalies išraišką. Fasadų estetiką siūlau modeliuoti “atmetimo“ principu, atsižvelgiant ir į kitų fasadų plokštumų grafinius variantus. Manau, fasadas turėtų būti lakoniškas, santūrus, neišsišokti išklotinėje.

E.Barzdžiukas: Siūlyčiau vientisesnį sprendimą, mažiau išryškinant atskiras posesijas. Reikėtų taikytis prie bendro A.Jakšto gatvės užstatymo mastelio ir pateikti kiemo erdvės sutvarkymo projektą.

NUTARIMAS

2.1. Mokymo paskirties pastato A. Jakšto g. 6. techninio projekto pasiūlymams (projektuoja UAB "Sava erdvė", arch. G.Stanislovaitis. Užsakovas - Lietuvos Kolpingo fondas) pritarti su sąlyga, kad vykstant darbui KAUET bus papildomai pristatyti fasadų sprendimai. Siūlome atsižvelgti į ekspertų rekomendacijas:

2.1. Rekomenduojame pasirinkti vientisesnį, lakoniškesnį estetinį sprendimą, mažiau išryškinant atskiras posesijas, taikantis prie bendro A.Jakšto gatvės užstatymo (11 ekspertų).
2.2. Manome, kad frontono atsiradimas A.Jakšto gatvėje nepakankamai motyvuotas (4 ekspertai).
2.3. Siūlome pateikti kiemo erdvės sutvarkymo koncepciją (3 ekspertai).
2.4. Rekomenduojame konceptualiau pažvelgti į XVI a. rūsio eksponavimą, tobulinant ir planinę struktūrą (2 ekspertai).
2.5. Siūlome atkreipti dėmesį į Raguvos gatvės arba bent Žvejų tako išryškinimą (2 ekspertai).

Parengė Jūratė Merkevičienė


Skaityti komentarus
Rašyti savo komentarą
*
*